689/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av 67 och 71 §§ kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 67 och 71 §§ kommunallagen av den 10 december 1976 (953/76),

av dessa lagrum 71 § sådan den lyder i lag av den 14 december 1990 (1122/90), som följer:

67 §
Kommunalberättelse

Kommunstyrelsen skall för varje kalenderår utarbeta en berättelse över kommunens förvaltning och senast i maj följande år ge berättelsen till kommunfullmäktige för behandling.

71 §
Sektioner

Inom en nämnd kan finnas sektioner enligt instruktionen för nämnden.

Sektioner får också tillsättas för att behandla ärenden som hör till nämnden och som gäller olika delområden i kommunen. I tvåspråkiga kommuner kan sektioner tillsättas för att behandla ärenden som gäller de olika språkgrupperna inom befolkningen. I sist nämnda fall får också extra medlemmar väljas till nämnden.

En suppleant i nämnden får vara medlem, men inte ordförande i en sektion, och en extra medlem i nämnden får vara medlem, men inte ordförande i en sektion som nämns i 2 mom. En extra medlem i en delområdessektion skall ha hemort inom det berörda delområdet, om inte något annat bestäms i instruktionen. De extra medlemmarna i en sektion för behandling av ärenden som gäller olika språkgrupper skall höra till språkgruppen i fråga. Om sektionerna och de extra medlemmarna gäller annars i tillämpliga delar vad som stadgas om nämnder och medlemmar. För medlemmarna i sektionen förordnas dock personliga suppleanter särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 214/92
FvUB 5/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.