676/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av telelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i telelagen av den 20 februari 1987 (183/87) 1 § 2 mom. och 19 §,

av dessa lagrum 19 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 juli 1990 (661/90),

ändras 1 § 3 mom. 4 punkten, 4 §, rubriken för 5 §, 7 § 2 mom., 9 §, 10 § 1 och 3 mom., 20 § 1 mom., 21 §, 22 § 1 och 2 mom., 23 §, rubriken för 26 §, 27 § 1 mom., 28 § och 29 § 2 mom.,

av dessa 4 §, rubriken för 5 §, 7 § 2 mom., 10 § 1 mom. samt 22 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 16 juli 1990, 9 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, 21 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 10 juni 1988 (519/88) och 23 § sådan den lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 16 juli 1990, nya 2-4 mom., till 8 § ett nytt 3 mom., till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till lagen en ny 10 a § och ett nytt 2 a kap., samt nya 21 a, 26 a och 26 b §§, till 29 § nya 3-6 mom. och till lagen en ny 29 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller inte


4) televerksamhet som är av liten betydelse med tanke på tillämpningen av lagen, enligt vad trafikministeriet beslutar särskilt.

4 §
Allmän televerksamhet

Allmän televerksamhet utövas av sådana finska samfund och sådana i handelsregistret i Finland antecknade filialrörelser till utländska näringsidkare som statsrådet har beviljat koncession för ändamålet.

Utan hinder av 1 mom. får dataöverföring utövas av de personer, samfund, ämbetsverk, anstalter och stiftelser som avses i 5 § 2 mom.

5 §
Televerksamhet i separata nät och dataöverföringsverksamhet

Uppkopplad allmän dataöverföring samt dataöverföring i separata nät får utövas av personer, samfund, ämbetsverk, anstalter och stiftelser samt av sådana i handelsregistret i Finland antecknade filialrörelser till utländska näringsidkare som har gjort anmälan om det hos trafikministeriet.

Trafikministeriet kan förbjuda verksamhet som nämns i 2 mom., om det är uppenbart att en utövare av allmän dataöverföring inte förmår bedriva regelbunden dataöverföringsverksamhet eller om en utövare av dataöverföring inte iakttar telelagen och med stöd av den utfärdade stadganden och föreskrifter.

På en utövare av allmän dataöverföringsverksamhet som har gjort en anmälan enligt 2 mom. tillämpas vad som stadgas och bestäms om teleinrättningar.

7 §
Koncessionsvillkor

I koncessionen skall anges teleinrättningens koncessionsområde samt de restriktioner som har ställts upp för televerksamheten.


8 §
Teleinrättningarnas allmänna skyldigheter

Trafikministeriet bestämmer de transmissionsförbindelser med vilka en teleinrättning får utöva televerksamhet och samtrafik med en annan teleinrättning.

9 §
Teleinrättningarnas uppgifter

En teleinrättning skall inom sitt koncessionsområde med de transmissionsförbindelser som avses i 8 § 3 mom. och med de restriktioner som nämns i koncessionen

1) utöva televerksamhet och enligt de fastställda kraven på servicenivån tillhandahålla användarna anslutningar i sina telenät,

2) för egen del dra försorg om samtrafiken med andra teleinrättningar samt även annars delta i byggandet och upprätthållandet av allmänna telenät, samt

3) säkerställa att dess uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden genom att delta i beredskapsplanering inom televerksamheten, genom att på förhand bereda den verksamhet som skall utövas under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder.

När de uppgifter som följer av 1 mom. 3 punkten förutsätter åtgärder som klart avviker från sedvanlig televerksamhet och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa ersättas av statens medel, om beställaren av åtgärden inte betalar kostnaderna.

10 §
Användarens rättigheter och skyldigheter

Var och en har rätt att ansluta sig till allmänna telenät och att i dem inom gränserna för nätets förmedlingskapacitet hyra fasta förbindelser som får användas för telekommunikation, antingen för egna ändamål eller så att de erbjuds vidare till andras begagnande.


Till ett allmänt telenät får endast anslutas en funktionsduglig teleterminalutrustning vars nätanslutningsegenskaper har godkänts antingen genom typgodkännande eller på något annat sätt som fastställts enligt 21 § 3 mom., samt telenät på det sätt som stadgas i 2 a kap.

Teleförvaltningscentralen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd till avvikelse från 3 mom. En teleinrättning får dessutom utan hinder av 3 mom. för eget behov också ansluta andra teleterminalutrustningar till det allmänna telenätet än sådana som har godkänts enligt stadgandet.


10 a §
Import, försäljning och saluförande av teleterminalutrustning

Teleterminalutrustning som är avsedd att anslutas till ett allmänt telenät får inte importeras i försäljningssyfte eller saluföras, säljas eller annars överlåtas förrän den har typgodkänts eller det annars så som föreskrivs i 21 § 3 mom. har säkerställts att den uppfyller kraven enligt 20 §.

Teleterminalutrustning som saluförs skall förses med en påskrift som anger om det är tillåtet eller förbjudet att ansluta utrustningen till ett allmänt telenät.

Teleförvaltningscentralen kan av särskilda skäl bestämma att en teleterminalutrustning inte behöver märkas så som anges i 2 mom. Teleförvaltningscentralen meddelar också annars närmare föreskrifter om märkningen.

2 a kap.

Anslutning av telenät till ett allmänt telenätverk

10 b §
Teleentreprenad

Ett telenät som ansluts till det allmänna telenätet som en del av det eller till en anslutning till nätet skall uppfylla de tekniska krav som enligt 20 § ställs på telenäten.

Den person eller det företag (teleentreprenör) som ansvarar för byggnads- eller underhållsarbete på det i 1 mom. nämnda telenätet skall ha auktorisering. Teleförvaltningscentralen beslutar om villkoren för auktorisering och förfarandet. Ett telenät får anslutas till det allmänna telenätverket endast av en auktoriserad teleentreprenör eller en auktoriserad teleinrättning.

10 c §
Skyldigheter för ägaren till ett telenät

En ägare till ett telenät är skyldig att se till att nätet stämmer överens med de föreskrifter som avses i 10 b § 1 mom. samt att förvara och uppdatera nätplaner och andra handlingar så som bestäms enligt 20 §.

Teleinrättningen har rätt att koppla bort ett telenät från det allmänna telenätet och stänga anslutningar som har tilldelats med hjälp av det, om telenätet förorsakar fara eller störning för den allmänna televerksamheten eller om det trots uppmaning av telekontrollmyndigheten inte ombesörjs att nätet stämmer överens med tekniska föreskrifter som har meddelats enligt 20 §.

20 §
Tekniska föreskrifter

Trafikministeriet fastställer tekniska föreskrifter om de allmänna telenäten, teleterminalutrustning och annan teleutrustning samt föreskrifter om anslutning av sådana telenät som avses i 10 b § till det allmänna telenätverket.


21 §
Telekontroll

Teleförvaltningscentralen är telekontrollmyndighet, om inte något annat följer av 3 mom. Telekontrollmyndigheten meddelar typgodkännande enligt 10 § 3 mom. och utför tekniska kontroller inom televerksamheten.

Teleförvaltningscentralen kan ge en annan myndighet eller ett offentligrättsligt samfund rätt att meddela typgodkännande. Vid utförandet av de uppgifter som nämns i 1 mom. får Teleförvaltningscentralen anlita myndigheter och offentligrättsliga samfund samt befullmäktiga forskningsanstalter att utföra mätningar och kontroller som hänför sig till typgodkän- nande.

Telekontrollmyndigheten kan meddela föreskrifter om förfarandet vid typgodkännande av teleterminalutrustning samt om andra förfaranden genom vilka det kan säkerställas att teleterminalutrustning uppfyller de krav som ställs enligt 20 §.

21 a §
Avstörning av telenät eller teleterminalutrustning

Om ett telenät eller en teleterminalutrustning elektroniskt eller elektromagnetiskt stör ett annat telenät, en teleterminalutrustning, en radioanläggning eller en elanläggning, trots att det nät eller den utrustning eller anläggning som orsakar störning eller störs motsvarar stadgandena och bestämmelserna om emission av störningar och störningstolerans, skall telekontrollmyndigheten för parterna lägga fram ett förslag till avstörningsåtgärder eller åtgärder som minskar verkningarna av störningen.

Kan parterna inte komma överens om vilka åtgärder som behövs för avstörningen eller om storleken eller fördelningen av kostnaderna för åtgärderna, avgör telekontrollmyndigheten saken.

22 §
Teleavgifter

De avgifter som teleinrättningarna bär upp hos användarna och teleinrättningarnas inbördes avgifter skall vara rättvisa och stå i skälig proportion till kostnaderna för en prestation.

Trafikministeriet fastställer föreskrifter om de allmänna grunderna för teleavgifterna samt om avgifternas offentlighet och specificering av dem.


23 §
Rätt till upplysningar

Trafikministeriet och Teleförvaltningscentralen har rätt att för fullgörande av de uppgifter som nämns i detta kapitel få upplysningar av teleinrättningarna och av andra ägare och innehavare av telenät samt av auktoriserade teleentreprenörer.

26 §
Olovlig televerksamhet

26 a §
Brott mot stadgandena om televerksamhet

Den som uppsåtligen

1) i strid med 10 § 3 mom. ansluter teleterminalutrustning till ett allmänt telenät,

2) bryter mot stadganden i 10 a § om import, försäljning och saluförande av teleterminalutrustning,

3) utför ett arbete som nämns i 10 b § 2 mom. utan auktorisering enligt lagrummet,

4) försummar de skyldigheter som i 10 c § stadgas för ägare av telenät eller

5) innehar eller använder en utrustning som nämns i 29 a § i strid med nämnda stadgande,

skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för brott mot stadgandena om televerksamhet dömas till böter.

Den som uppsåtligen bryter mot tystnadsplikt enligt 29 § 1 eller 6 mom. skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag för brott mot stadgandena om tystnadsplikt dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

26 b §
Förverkandepåföljder

På den ekonomiska fördel som ett brott som nämns i 26 och 26 a §§ har berett gärningsmannen eller någon annan till vars förmån denne har handlat och på föremål som har använts för att begå brottet tillämpas strafflagen. Teleutrustning som har varit föremål för ett brott som nämns i 26 a § 1, 2 eller 5 punkten skall förklaras förverkad, om inte omständigheterna är synnerligen förmildrande.

27 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut om typgodkännande som har meddelats av en myndighet eller ett offentligrättsligt samfund inom teleområdet som nämns i 21 § 2 mom. får skriftligen yrka rättelse i beslutet hos Teleförvaltningscentralen. Rättelseyrkandet skall ges in till Teleförvaltningscentralen inom sextio dagar från delfåendet. Till ett beslut i vilket rättelse får sökas skall fogas anvisning om rättelseyrkande.


28 §
Handräckning

Teleförvaltningscentralen har rätt att få handräckning av polisen, tullmyndigheterna och gränsbevakningsväsendet vid verkställigheten av denna lag och de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den. Dessutom övervakar tullverket vid sidan av Teleförvaltningscentralen att stadgandena och bestämmelserna om import av teleterminalutrustning iakttas.

29 §
Tystnadsplikt

Polisen kan utan hinder av den tystnadsplikt som stadgas i 1 mom. ges tillstånd att få behövliga identifieringsuppgifter för utredning av ett brott som nämns i 24 kap. 3 a § strafflagen, grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling samt av andra brott, för vilka inte stadgas lindrigare straff än ett års fängelse, om uppgifterna bedöms ha väsentlig betydelse för utredningen av brottet. Tillstånd kan beviljas för att gälla en viss tid före beslutet eller högst två månader åt gången efter det att beslutet fattades.

Om beviljande av tillstånd beslutar behörig domstol i åtalsärende på skriftligt yrkande av sådan anhållningsberättigad tjänsteman som avses i 1 kap. 6 § 1 punkten tvångsmedelslagen. Domstolen skall ofördröjligen uppta yrkandet till behandling vid närvaro av den som framställt yrkandet eller den tjänsteman som han har förordnat. I fråga om domstolens sammansättning och den utredning som skall företes i saken samt beslutet iakttas i tillämpliga delar 1 kap. 9 § 2 mom., 16 § och 18 § 1 mom. tvångsmedelslagen.

Vid behandlingen av ärende som gäller beviljande av tillstånd iakttas i tillämpliga delar 5 a § och 9 § 1 och 3 mom. lagen om offentlighet vid rättegång. Domstolen kan emellertid besluta att även de tillämpliga lagrummen och domslutet avkunnas utan att allmänheten är närvarande, och förordna att rättegångsmaterialet från behandlingen även till den del det gäller lagrummen och domslutet skall hållas hemligt längst till dess åtalet handläggs eller saken läggs ned. Om yrkandet avser en telefon som använts av någon annan än den som misstänks för brottet skall innehavaren av teleanslutningen beredas tillfälle att bli hörd.

Om undersökning av identifieringsuppgifter gäller i tillämpliga delar vad 4 kap. 8 § tvångsmedelslagen stadgar om undersökning av enskild handling som har tagits i beslag. Material som är utan betydelse för utredning av brottet skall förstöras genast efter granskningen. Televerket har rätt att få ersättning av statens medel för utlämnande av identifieringsuppgifter.

Tystnadsplikten enligt 1 mom. gäller också en auktoriserad teleentreprenör som avses i 10 b § samt dem som är anställda hos honom.

29 a §
Olovligt avlägsnande av skydd för telemeddelande

Det är förbjudet att olovligt inneha och använda utrustning som är avsedd att avlägsna ett särskilt tekniskt skydd för sådana meddelanden som förmedlas i ett telenät och som är avsedda att tas emot av någon annan. Teleförvaltningscentralen kan bevilja tillstånd för innehav och användning av sådan utrustning.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Teleterminalutrustning som avses i 10 a § 1 mom. och som har importerats eller tillverkats i Finland innan lagen träder i kraft får saluföras till den 1 januari 1994, även om den inte har typgodkänts. Teleförvaltningscentralen kan bevilja tillstånd till import och saluförande av teleterminalutrustning som har beställts före ikraftträdandet, men inte typgodkänts, till dess ansökan om typgodkännande har avgjorts. Annan teleterminalutrustning än sådan som ansluts till ett allmänt telenät får saluföras utan märkning enligt 10 a § 2 mom. till den 1 januari 1994.

Statliga ämbetsverk eller inrättningar som genom en förordning som utfärdats med stöd av 1 § 2 mom. har beviljats rätt att utöva televerksamhet, får utöva televerksamhet i den utsträckning som avses i förordningen tills ämbetsverkets eller inrättningens ansökan enligt 5 § har avgjorts, om tillståndet i fråga har sökts innan denna lag trädde i kraft.

Rp 227/91
TrUB 2/92
StoUB 2/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.