668/1992

Given i Helsingfors den 20 juli 1992

Förordning om försvarshögskolan

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 4 a § lagen om försvarsmakten (402/74), sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 juni 1992 (490/92):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Försvarshögskolan planerar och anordnar undervisning för de examina som krävs för officerstjänster. Undervisningen kan ges också någon annanstans än vid försvarshögskolan.

Vid försvarshögskolan kan anordnas vidareutbildning och kompletteringskurser för officerare samt ges utbildning för försvarsmaktens övriga personal enligt vad huvudstaben särskilt bestämmer. Om undervisningen för andra än de ovan nämnda beslutar försvarshögskolan, i fråga om utländska studerande dock huvudstaben.

Vid försvarshögskolan anordnas riksomfattande försvarskurser.

2 kap.

Förvaltning och organisation

2 §

Försvarshögskolan lyder under huvudstaben. Till försvarshögskolan hör staben, grundexamensavdelningen (kadettskolan), avdelningen för påbyggnadsexamina, ämnesinstitutioner, försvarskurserna, krigsvetenskapliga institutionen samt biblioteket, vilket är försvarsmaktens centralbibliotek.

3 §

Om ordnandet av undervisningen vid försvarshögskolan, antagningen av studerande, läroämnen, examensfordringar, bedömningen av studerandena och vid behov också om andra frågor som gäller högskolans verksamhet bestäms i en instruktion som fastställs av huvudstaben.

Försvarshögskolans förvaltning sköts av rektor, forskningschefen, förvaltningsdirektören, chefen för grundexamensavdelningen, chefen för avdelningen för påbyggnadsexamina, cheferna för ämnesinstitutionerna, chefen för försvarskurserna, chefen för krigsvetenskapliga institutionen och chefbibliotekarien.

Närmare föreskrifter om förvaltningen meddelas i arbetsordningen, som fastställs av rektor.

4 §

Om försvarshögskolans ställning och ledningsförhållanden i militära kommandomål bestämmer kommendören för försvarsmakten.

5 §

Rektor för försvarshögskolan leder, styr och övervakar högskolans verksamhet. Rektor ger också enligt vad som närmare fastställs i instruktionen anvisningar för sådan undervisning som ordnas någon annanstans än vid försvarshögskolan och som leder till officersexamen och till påbyggnadsexamina.

I frågor som gäller utvecklande av undervisningen och forskningen vid högskolan biträds rektor av en delegation. Om tillsättande av delegationen samt om dess sammansättning och uppgifter bestäms i instruktionen.

6 §

Forskningschefen leder högskolans forskningsverksamhet och dess forskningsråd. Om forskningschefens övriga uppgifter och behörighet samt forskningsrådets sammansättning och uppgifter bestäms i instruktionen och arbetsordningen.

Om förvaltningsdirektörens uppgifter och behörighet bestäms i instruktionen och arbetsordningen.

7 §

Chefen för grundexamensavdelningen och chefen för avdelningen för påbyggnadsexamina leder, styr och övervakar undervisningsarbetet och den övriga verksamheten vid sina avdelningar samt avdelningarnas förvaltning enligt vad som bestäms i instruktionen och arbetsordningen eller annars.

I frågor som gäller avläggande av examina, bedömning av eleverna samt relegering av en elev och avbrytande av studierna biträds chefen för en avdelning av lärarrådet. Om lärarrådets sammansättning och övriga uppgifter bestäms i instruktionen.

8 §

Chefen för en ämnesinstitution leder, instruerar och övervakar forskningsverksamheten vid ämnesinstitutionen samt ger enligt vad som bestäms i instruktionen och arbetsordningen anvisningar för den undervisning och övriga verksamhet som hör till institutionens verksamhetsområde.

Chefen för försvarskursen leder, styr och övervakar enligt vad som närmare bestäms i instruktionen och arbetsordningen undervisnings- och kursverksamheten vid försvarskurserna.

3 kap.

Examen vid grundexamensavdelningen

9 §

Vid grundexamensavdelningen avläggs officersexamen.

10 §

Som studerande vid avdelningen kan antas en sökande som

1) har avlagt studentexamen eller erhållit motsvarande utbildning utomlands enligt vad som särskilt stadgas eller avlagt examen på institutnivå,

2) erhållit reservofficersutbildning,

3) i fråga om sin psykiska och fysiska kondition och sin hälsa samt sina levnadsvanor är lämplig för officersyrket,

4) är högst 25 år, samt

5) godkänts i lämplighetstest och prov som bestäms av huvudstaben.

Som studerande vid grundexamensavdelningen kan dessutom antas en sökande som har avlagt institutofficersexamen eller högre tjänsteexamen för befattningsofficer och som uppfyller kraven enligt 1 mom. 3-5 punkten.

Av särskilda skäl kan undantag göras från den åldersgräns som nämns i 1 mom. 4 punkten.

11 §

Studerandena antas av försvarshögskolans rektor enligt grunder som fastställs av huvudstaben och ett urvalssystem som anges i instruktionen.

Studerandena vid grundexamensavdelningen benämns kadetter.

12 §

Officersexamen är en högre högskoleexamen. Utbildningsprogrammet för officersexamen planeras och ordnas som en cirka fyraårig kurs så att det omfattar minst 160 studieveckor.

För officersexamen skall en kadett enligt instruktionen för grundexamensavdelningen

1) visa att han har förvärvat de i målen för examen angivna kunskaperna och fullgjort den praktik som krävs i åtminstone följande läroämnen: ledarskapslära, taktik, pedagogik och didaktik, försvarsgrenslära samt fysisk fostran,

2) visa att han har förvärvat de i målen för examen angivna kunskaperna i åtminstone de matematisk-naturvetenskapliga ämnena, teknik, säkerhetspolitik och strategi, historia, modersmålet, det andra inhemska språket och ett främmande språk, samt

3) skriva en avhandling i något till examen hörande ämnesområde.

I språkstudierna ges kadetterna en sådan förmåga att använda det andra inhemska språket som med stöd av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22) förutsätts för utnämning till officerstjänst.

13 §

Av den som utbildas till officer vid sjöstridskrafterna fordras dessutom att han har de kunskaper i sjöfartsämnen, sjörätt och sjömanskap som krävs för sjökaptensexamen.

Av den som utbildas till officer vid luftstridskrafterna fordras dessutom vad som stadgas i förordningen om militär luftfart (643/68).

4 kap.

Examen vid avdelningen för påbyggnadsexamina

14 §

Vid avdelningen för påbyggnadsexaminaavläggs generalstabsofficersexamen. Generalstabsofficersexamen planeras och ordnas så att studerandena förvärvar den kunskap och förmåga som krävs för de högsta officersuppgifterna samt forskarfärdighet på en nivå som motsvarar den första påbyggnadsexamen i det allmänna högskolesystemet.

Vid avdelningen för påbyggnadsexamina ges också sådan vidareutbildning som med stöd av förordningen om försvarsmakten (667/92) krävs för vissa officerstjänster och som ordnas i samband med den första delen av generalstabsofficersexamen.

15 §

För avläggande av generalstabsofficersexamen kan antas en sökande som har avlagt officersexamen och som är lämplig för sådan utbildning som krävs för de högsta officersuppgifterna. Antagningen av studerande sker enligt ett urvalsförfarande som är angivet i instruktionen.

16 §

I studierna för generalstabsofficersexamen skall en studerande uppnå

1) i målen för examen angiven kunskap och förmåga på de verksamhetsområden som hör till en generalstabsofficers uppgifter,

2) god förtrogenhet om det egna forskningsområdet och inom ramen för det förmåga att självständigt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny kunskap, samt

3) sådan kännedom om andra, till det egna forskningsområdet anslutna vetenskapsområden som gör det möjligt att följa utvecklingen inom dem.

17 §

En officer som avlagt generalstabsofficersexamen har generalstabsofficers grad.

5 kap.

Lärarna

18 §

Vid försvarshögskolan kan finnas

1) ordinarie lärare och timlärare,

2) docenter,

3) forskare, samt

4) annan personal.

19 §

I fråga om behörighetsvillkoren för docenter och det utnämningsförfarande som gäller dem iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas i förordningen om Helsingfors universitet (1241/91). Docenterna utnämns av kommendören för försvarsmakten.

6 kap.

Studerandena

20 §

Om det antal studerande per kurs som antas för avläggande av examina vid försvarshögskolan och till kompletteringskurserna beslutar huvudstaben.

Om rätten för andra studerande att bedriva studier vid försvarshögskolan samt att fullgöra studier i läroämneshelheter och kurser som ingår i dem beslutar enligt vad som anges i instruktionen i fråga om finska medborgare rektor och i fråga om utländska studerande huvudstaben.

21 §

Studerandenas studieprestationer bedöms enligt bedömningsprinciper som är specificerade i instruktionen.

En studerande har rätt att få veta hur bedömningsprinciperna har tillämpats på honom.

22 §

En studerande som är missnöjd med bedömningen av en annan skriftlig studieprestation än en sådan som hör till en påbyggnadsexamen får muntligen eller skriftligen begära rättelse hos den lärare som utfört bedömningen. En studerande som är missnöjd med slutvitsordet för en avhandling eller ett läroämne som hör till en examen skall dock rikta sin begäran om rättelse till chefen för examensavdelningen.

Begäran om rättelse skall göras inom 14 dagar från den tidpunkt då studeranden har haft möjlighet att få del av resultaten av bedömningen samt av det sätt på vilket bedömningsprinciperna tillämpats på honom.

Den som är missnöjd med ett beslut med anledning av begäran om rättelse får söka ändring hos försvarshögskolans rektor inom 14 dagar från det han fått del av beslutet. Innan beslut i saken fattas skall rektor höra lärarrådet.

23 §

En studerandes studier kan avbrytas på grund av sjukdom, otillräckliga framsteg eller av andra giltiga skäl.

Om en studerande har gjort sig skyldig till ett brott eller annars till opassande beteende, kan han relegeras från högskolan.

Studerandes studier avbryts och studerande relegeras av rektor.

Innan studierna avbryts eller en studerande relegeras skall studeranden och lärarrådet höras. Studeranden skall meddelas orsaken till avbrytandet av studierna eller relegeringen.

24 §

Kadetterna får för den tid studierna pågår utan ersättning undervisning, inkvartering, kost, beklädnad samt studie- och övningsmaterial. Om en kadett inte står i tjänsteförhållande till staten bestämmer försvarsministeriet om hälsovård, dagtraktamente, resekostnadsersättning samt arvoden som skall betalas för det ansvar och den fara som särskilda tjänsteåligganden medför.

För undervisningen vid avdelningen för påbyggnadsexamina uppbärs inte kursavgifter eller andra avgifter av studerandena.

25 §

Vid försvarshögskolan kan finnas elevkårer, till vilka alla studerande vid försvarshögskolan kan höra. Elevkårerna kan inrättas också avdelningsvis enligt vad som bestäms i instruktionen.

Elevkårerna har som ändamål att främja medlemmarnas försvarsvilja samt att stöda och utveckla deras fritidsintressen.

Allmänna anvisningar om elevkårernas verksamhet meddelas av huvudstaben och elevkårernas stadgar fastställs av försvarshögskolans rektor.

26 §

Den som söker inträde till utbildning som leder till examen vid försvarshögskolan skall avge en skriftlig förbindelse att han, om han antas till elev, kommer att tjänstgöra vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet under en av försvarsministeriet fastställd minimitid, räknat från den dag han avlagt examen.

Om personen i fråga under den tid tjänstgöringsförbindelsen gäller säger upp sig eller blir uppsagd av någon annan orsak än sjukdom, skall han ersätta de kostnader som hans studier åsamkat staten enligt vad försvarsministeriet närmare bestämmer.

7 kap.

Särskilda stadganden

27 §

Om användningen av andra undervisningsspråk än finska bestäms i instruktionen.

28 §

En sökande som är missnöjd med antagningen av studerande till högskolan får skriftligen söka rättelse hos rektor inom 14 dagar från det resultatet av antagningen tillkännagavs.

29 §

Om undervisning för officersexamen eller påbyggnads- och kompletteringskurser för officerare ordnas någon annanstans än vid försvarshögskolan, skall vad som stadgas om undervisningen vid försvarshögskolan iakttas i tillämpliga delar.

30 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av försvarsministeriet.

8 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

31 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

På sådan undervisning för officersexamen som har inletts före den 1 oktober 1990 tillämpas dock fortfarande förordningen den 14 juni 1974 om militära undervisningsanstalter och examina som avlägges vid dem (479/74).

Helsingfors den 20 juli 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.