624/1992

Given i Helsingfors den 8 juli 1992

Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 augusti 1986 om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/86) 8 § 3 mom., rubriken för 9 § och 14 § 1 mom. samt

fogas till 8 § 2 mom. en ny 1 punkt, varvid de nuvarande 1-3 punkterna blir 2-4 punkterna, och till 9 § ett nytt 1 mom., varvid det nuvarande 1 mom. blir 2 mom., som följer:

8 §
Diskriminering i arbetslivet

Diskriminering på grund av kön skall även anses föreligga när en arbetsgivare

1) i andra situationer än de som avses i 1 mom. låter bli att anställa en arbetssökande eller begränsar anställningstidens längd eller dess fortbestånd på grund av arbetstagarens kön, om arbetsgivaren inte kan visa att hans förfarande dikterats av ett godtagbart skäl med hänsyn till arbetets eller uppgiftens art.


Det skall inte anses att en arbetsgivare har brutit mot förbudet mot diskriminering enligt 2 mom. 2 och 3 punkten, om han kan visa att förfarandet berott på någon annan omständighet än arbetstagarens kön, vilken är godtagbar.

9 §
Kompletterande stadgande om diskriminering

Sådan diskriminering på grund av kön som avses i 7 och 8 §§ föreligger när personer försätts eller kommer i olika ställning [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: särbehandlas och därigenom får sämre villkor än ett annat kön ] på grund av havandeskap eller barnsbörd. Sådan diskriminering på grund av kön som avses i denna lag skall även anses föreligga när personer försätts eller kommer i olika ställning på grund av föräldraskap eller familjeansvar eller av något annat skäl som indirekt har samband med könstillhörighet.


14 §
Förbud mot diskriminerande annonsering

En arbets- eller utbildningsplats får inte annonseras ledig att sökas av enbart kvinnor eller enbart män, om vägande och godtagbara skäl med hänsyn till arbetets eller uppgiftens art inte föreligger eller förfarandet inte grundar sig på en plan som avses i 9 § 2 mom. 4 punkten.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1992.

RP 63/92
StoUB 4/92
ApUB 2/92

Helsingfors den 8 juli 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.