605/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87) en ny 20 a § som följer:

20 a §
Deltagande i undervisningen i någon annan läroanstalt och anordnande av undervisningen

En studerande vid en yrkesläroanstalt kan utöver den undervisning som meddelas i den egna läroanstalten också delta i undervisning som meddelas i någon annan yrkesläroanstalt eller i ett gymnasium, ett kvällsgymnasium, en musikläroanstalt, ett medborgar- eller arbetarinstitut, en folkhögskola, ett idrottsinstitut samt någon annan läroanstalt som hör till undervisningsministeriets eller utbildningsstyrelsens verksamhetsområde enligt vad huvudmännen för läroanstalterna avtalar, om inte annat följer av denna lag eller av stadganden och bestämmelser som givits med stöd av den. Studier som fullföljts i en annan läroanstalt kan godkännas som en prestation som motsvarar en eller flera kurser i yrkesläroanstalten enligt vad som stadgas genom förordning.

Yrkesläroanstalten kan ordna undervisning för studerande vid någon annan läroanstalt som nämns i 1 mom. enligt vad läroanstalternas huvudmän avtalar, om inte annat följer av denna lag eller av stadganden och bestämmelser som givits med stöd av den. En studerande som deltar i undervisning som avses i detta moment räknas inte som elev vid denna yrkesläroanstalt.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1992.

RP 59/92
KuUB 3/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.