602/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) 26 § och 52 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 26 § i lag av den 29 januari 1988 (88/88) och 52 § 2 mom. i lag av den 25 januari 1991 (172/91), samt

fogas till lagen en ny 60 § i stället för den 60 § som upphävts genom nämnda lag av den 25 januari 1991 som följer:

26 §

Går en elev i gymnasium i någon annan kommun än den där han i början av terminen har hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69), är elevens hemkommun skyldig att till den kommun som är huvudman för gymnasiet betala den av eleven föranledda andelen av gymnasiets till statsandel berättigande driftskostnader, från vilka har avdragits de enligt lagen om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (1112/78) beräknade statsandelarna och statsunderstöden samt gymnasiets övriga inkomster, med undantag av inkomsterna för anordnande av undervisning som avses i 60 §.

52 §

Vad som stadgas i 2, 3, 8 och 9 §§, 11 § 1 och 3 mom., 12-25, 26 a-26 d, 55, 57, 58, 60 och 69 §§ i denna lag samt i 16 och 17 §§ lagen om kommunal skolförvaltning gäller på motsvarande sätt privata gymnasier och deras elever. De uppgifter som stadgas för skolnämnden sköts dock i ett privat gymnasium av direktionen.

60 §

En elev i gymnasiet kan utöver den undervisning som meddelas i den egna läroanstalten också delta i undervisning som meddelas i något annat gymnasium eller i ett kvällsgymnasium, en yrkesläroanstalt, en musikläroanstalt, ett medborgar- eller arbetarinstitut, en folkhögskola, ett idrottsinstitut samt någon annan läroanstalt som hör till undervisningsministeriets eller utbildningsstyrelsens verksamhetsområde enligt vad huvudmännen för läroanstalterna avtalar, om inte annat följer av denna lag eller av stadganden och bestämmelser som givits med stöd av den. Läroanstalternas huvudmän kan också komma överens om att dela på kostnaderna för undervisningen. Studier som fullföljts i en annan läroanstalt kan godkännas som en prestation som motsvarar en eller flera kurser i gymnasiet enligt vad som stadgas genom förordning. Studier som fullgjorts i en annan läroanstalt kan godkännas som prestation också då huvudmännen för läroanstalterna inte avtalat om samarbete.

Gymnasiet kan ordna undervisning för elever vid de läroanstalter som nämns i 1 mom. enligt vad läroanstalternas huvudmän avtalar, om inte annat följer av denna lag eller med stöd av den givna stadganden och bestämmelser. Läroanstalternas huvudmän kan också komma överens om hur kostnaderna för undervisningen betalas. En elev som deltar i undervisning som avses i detta moment räknas inte som elev i detta gymnasium.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1992.

RP 59/92
KuUB 3/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.