600/1992

Utfärdat i Helsingfors den 2 juli 1992

Finansministeriets beslut om statskontorets avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

Följande prestationer är sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten nämnda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka statskontoret uppbär fasta avgifter enligt vidstående avgiftstabell:

1) ersättningar för olycksfallsskador och skötseln av dem,

2) ersättningar för trafikskador och skötseln av dem, samt

3) ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring och skötseln av sådant stöd.

2 §

Följande prestationer är sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten nämnda övriga prestationer som statskontoret prissätter enligt företagsekonomiska grunder:

1) Med ekonomiförvaltningens datasystem och redovisning förknippad konsulterings- och utbildningsservice och service som avser handledning i användningen av datasystem samt bokföringsservice,

2) utbildnings- och konsulteringsservice i samband med upprätthållandet av datasystemen för personalförvaltningen samt löneräkningsservice,

3) personalhälsovård,

4) skötseln av brottsskadeersättningar,

5) skötseln av ersättningar som betalas till oskyldigt häktade och dömda,

6) skötseln av ersättningar för skador som hjortdjur åsamkat motorfordon, samt

7) ljuskopior och övriga kopior.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 6 juli 1992, dock så, att 1 § och 2 § 3-7 punkterna träder i kraft den 1 januari 1993. Beslutet gäller till utgången av 1993.

Helsingfors den 2 juli 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Kirsti Vallinheimo

AVGIFTSTABELL

Avgifter för olycksfallsersättningar och skötseln av dessa

Avgiftsklass 1: 1,2 promille av räkenskapsverkets lönesummaAndra än nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar, med undantag av statens upphandlingscentral, statens beklädnadsfabrik, forststyrelsen, centralen för utsädespotatis och Jockis fröcentral, för vilka det finns särskilda föreskrifter.

Avgiftsklass 2: 1,7 promille av räkenskapsverkets lönesumma

Räkenskapsverket
Gränsbevakningsväsendet 
Länsstyrelserna (inklusive länsmansdistrikten, 
 registerbyråerna och de lokala polisinrättningarna) 
Polisinrättningen i Helsingfors 
Centralkriminalpolisen 
Skyddspolisen 
Rörliga polisen

Avgiftsklass 3: 2,6 promille av räkenskapsverkets lönesumma

Räkenskapsverket
Skogsforskningsinstitutet 
Lantbrukets forskningscentral 
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 
Meteorologiska institutet 
Statens tekniska forskningscentral 
Tekniska kontrollcentralen 
Geologiska forskningscentralen 
Havsforskningsinstitutet 
Teknologiska utvecklingscentralen 
Folkhälsoinstitutet 
Strålsäkerhetscentralen 
Helsingfors universitet 
Jyväskylä universitet 
Uleåborgs universitet 
Åbo universitet 
Tammerfors universitet 
Åbo Akademi 
Joensuu universitet 
Kuopio universitet 
Veterinärmedicinska högskolan 
Tekniska högskolan
Tammerfors tekniska högskola 
Villmanstrands tekniska högskola 
Helsingfors handelshögskola 
Svenska handelshögskolan 
Åbo handelshögskola 
Vasa universitet 
Sibelius-Akademin 
Lapplands universitet 
Teaterhögskolan 
Konstindustriella högskolan

Avgiftsklass 4: 3,8 promille av räkenskapsverkets lönesumma

Räkenskapsverket
Utbildningsstyrelsen (inklusive läroanstalterna)

Avgiftsklass 5: 5,2 promille av räkenskapsverkets lönesumma

Räkenskapsverket
Försvarsministeriet 
Tullstyrelsen 
Jord- och skogsbruksministeriet 
Lantmäteristyrelsen 
Vatten- och miljöstyrelsen 
Jordbruksstyrelsen 
Arbetsministeriet 
Arbetarskyddsstyrelsen

Avgiftsklass 6: 12,7 promille av räkenskapsverkets lönesumma

Räkenskapsverket
Byggnadsstyrelsen 
Vägstyrelsen 
Sjöfartsstyrelsen 

Avgifter för trafikskadeersättningar och skötseln av dessa

Avgiften är en årsavgift, som bestäms per fordon som under respektive finansår är i ämbetsverkets eller inrättningens ägo eller permanent besittning. Årsavgiftens storlek per fordon är följande:

Husvagn, lätt släpvagn 30 mk
Moped, motorkälke, annan än lätt släpvagn 150 mk
Traktor 225 mk
Personbil, paketbil, motorredskap 750 mk
Buss, specialbil, motorcykel 1 500 mk
Lastbil 1 875 mk

Avgift för ordnande av ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring samt för skötseln av sådant stöd

Årsavgift 155 mk/arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.