595/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om temporär ändring av sysselsättningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i sysselsättningslagen av den 13 mars 1987 (275/87), 17 § och 21 § 1 mom,

av dessa lagrum 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1991 (1733/91), samt

fogas till lagen temporärt en ny 19 a § som följer:

17 §
Arbets- eller praktikplatser för unga

För en ung person under 20 år, som arbetskraftsmyndigheterna inte inom sex månader från det han vid arbetskraftsbyrån anmälde sig som arbetslös arbetssökande har kunnat anvisa arbete eller utbildning som främjar möjligheterna att få arbete, skall den kommun, där han har sin hemort, inom hans pendlingsregion ordna en arbets- eller praktikplats för sex månader.

19 a §
Arbetstid

Arbetstiden inom ett arbete som ordnats med stöd av 17, 18 och 19 §§ skall utgöra minst 75 procent av den ordinarie arbetstiden i branschen under den tidsperiod som motsvarar löneutbetalningsperioden.

Arbetstiden kan vara kortare än vad som stadgas i 1 mom., dock minst hälften av den ordinarie arbetstiden i branschen, om arbetssökanden samtycker till det.

21 §
Statsandel

Har en kommun sysselsatt en av arbetskraftsbyrån anvisad arbetslös som avses i 16 § 2 mom., har kommunen rätt att av sysselsättningsanslag i statsandel för sysselsättningskostnaderna erhålla ett belopp som motsvarar grunddagpenningen per person enligt 22 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa för de dagar för vilka kommunen är skyldig att betala lön, dock för högst fem dagar per vecka (normal statsandel).Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1992 och gäller till och med den 31 december 1992.

På en arbetsmöjlighet som ordnats med stöd av denna lag tillämpas, i den mån arbetsmöjligheten fortsätter 1993, den lag som gäller vid tidpunkten i fråga, dock så att arbetstiden skall vara minst den som anges i 19 a § i denna lag.

Om rätten till en möjlighet att arbeta har uppkommit innan denna lag trädde i kraft, tillämpas på arbetsmöjligheten de stadganden som gällde när denna lag träder i kraft.

RP 77/92
ApUB 3/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.