583/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Förordning om ändring av patentförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 16 §, 46 § 4 mom. och 52 b § 2 punkten patentförordningen av den 26 september 1980 (669/80),

av dessa 46 § 4 mom. och 52 b § 2 punkten sådana de lyder i förordning av den 14 juni 1985 (505/85), som följer:

16 §

Om en ansökan omfattar flera uppfinningar, skall dessa vara beroende av varandra. Uppfinningarna skall anses vara beroende av varandra, om det föreligger ett tekniskt samband mellan samtliga uppfinningar genom att ett eller flera likadana eller motsvarande tekniska särdrag är gemensamma för dem. Med uttrycket tekniska särdrag avses sådana tekniska egenskaper som varje uppfinning bidrar med och som innebär en ändring av den tekniska nivån, då uppfinningen granskas som helhet.

Frågan om huruvida uppfinningarna är beroende av varandra skall avgöras utan hänsyn till om de är angivna i separata patentkrav eller som alternativ i ett krav.

46 §

Har någon i 2 mom. nämnd avgift inte erlagts inom utsatt tid eller har den då tidsfristen går ut erlagts till ett otillräckligt belopp, skall patentverket uppmana sökanden att betala det felande beloppet inom en månad från uppmaningen.

52 b §

I 34 § patentlagen avsedd frist är:


2) om sökanden inom 19 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs, har avgivit en sådan förklaring som avses i 31 § 2 mom. patentlagen, fyra månader från den tidpunkt då den i det nämnda lagrummet angivna fristen av 30 månader har löpt ut.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.