577/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om ändring av 25 och 72 §§ patentlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 25 och 72 §§ patentlagen av den 15 december 1967 (550/67),

dessa lagrum sådana de lyder, 25 § i lag av den 2 juli 1971 (575/71) och 72 § ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 10 maj 1985 (387/85), som följer:

25 §

Ändring i ärenden som avses i 24 § söks genom besvär hos patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd. Om besvärsförfarandet och behandlingen av ärenden i besvärsnämnden stadgas särskilt.

72 §

Ändring i något annat slutligt beslut som patentmyndigheten har fattat med stöd av denna lag än ett sådant som avses i 24 § samt i beslut enligt 42, 71 a eller 71 b § söks genom besvär hos patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd. Om besvärsförfarandet och behandlingen av ärenden i besvärsnämnden stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

RP 25/92
EkUB 21/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.