563/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) en ny 13 b § som följer:

13 b §

Utan hinder av 12 § 1 mom. 5 punkten kan 1992 och 1993 till de kostnader för pensionsskyddscentralen som avses i lagrummet även räknas belopp som behövs för att täcka kostnader som föranleds av kreditförsäkringsverksamheten till den del kreditförsäkringsrörelsens egna medel inte räcker till.

För de kostnader som nämns i 1 mom. ansvarar tillsammans de pensionsanstalter som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande, i förhållande till omfattningen av den verksamhet som avses i nämnda lagar, enligt de grunder som på framställning av pensionsskyddscentralen faställs av social- och hälsovårdsministeriet.

För kostnaderna kan förskott uppbäras 1992 hos de pensionsanstalter som avses i 2 mom. När storleken på arbetspensionspremien enligt de lagar som nämns i 2 mom. fastställs för 1993 beaktas de i denna paragraf nämnda kostnaderna för pensionsanstalterna så som stadgas i 12 § 5 mom.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 1992 och gäller till och med den 31 december 1993.

RP 55/92
ShUB 5/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.