555/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 7 punkten i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 december 1991 (1555/91), samt

ändras 2 punkten i avsnittet Trafiktillstånd i 10 §, 12 § 1 mom. 56 punkten och 51 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 punkten i avsnittet Trafiktillstånd i 10 § i nämnda lag av den 20 december 1991, 12 § 1 mom. 56 punkten i lag av den 1 december 1978 (916/78) och 51 § 1 mom. i lag av den 30 april 1992 (383/92), som följer:

10 §

Nedan nämnda expeditioner eller tillståndsbevis som har tecknats på en handling som uppvisats för myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:


Trafiktillstånd:


2) för bedrivande av personlinjetrafik, enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 580 och högst 7 400 mark,


12 §

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:


så ock


56) utslag i besvärsärende, som avses i 24 § mentalvårdslagen (1116/90);


51 §

Befriat från stämpelskatt, som skall betalas då fordringsbevis utfärdas eller inteckning söks, är fordringsbevis mot vilket av statsmedel eller ur någon statlig fond utges lån eller vilket utfärdas till en kommun, kommunal fond, depositionsbank, kreditinstitut som nämns i lagen om finansieringsverksamhet eller till en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland för lån som beviljats av statsmedel eller ur någon statlig fond. Befriat från stämpelskatt är även ett fordringsbevis för ett sådant lån vilket en säkerhetsfond som avses i 48 § lagen om depositionsbankernas verksamhet (1268/90) beviljar en bank eller ett utländskt kreditinstituts filial som hör till säkerhetsfonden eller en bank eller ett utländskt kreditinstituts filial beviljar sin säkerhetsfond eller en andelsbank beviljar Andelsbankernas Centralbank Ab eller en sparbank beviljar Sparbankernas Centralaktiebank. Likaså är fordringsbevis över lån som har beviljats för bostadsbyggande av folkpensionsanstaltens medel, över lån som beviljats enligt landsbygdsnäringslagen (1295/90), över lån som avses i lagen om studiestöd (28/72) eller lagen om studiestöd för högskolestuderande (111/92) samt över lån som beviljats av Kera Ab:s medel befriade från stämpelskatt.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Stämpelskatt, som innan denna lag träder i kraft har betalts för ett fordringsbevis över studielån som avses i lagen om studiestöd för högskolestuderande, återbärs till låntagaren på ansökan som görs till länsskatteverket.

RP 48/92
StaUB 17/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.