552/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lotteriskattelag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Lotteriskatt skall enligt denna lag betalas till staten på lotterier som anordnas i Finland.

Som lotteri som anordnas i Finland anses även lotterier som anordnas på ett finskt fartyg eller luftfartyg även då fartyget eller luftfartyget befinner sig utanför finskt område, dock inte lotterier som anordnas på ett fartyg i trafik mellan tredje länder.

2 §
Definitioner

Med lotteri avses

1) sådant varulotteri, penninglotteri ochbingospel samt sådan tippning och vadhållning som avses i lotterilagstiftningen samt hållande av sådana spelautomater, spel och spelanordningar som i vinst kan ge pengar eller varor eller spelmarker som kan växlas till pengar eller varor,

2) annan än i lotterilagstiftningen avsedd, offentligt anordnad lottning, gissningstävling, vadhållning eller något annat därmed jämförbart förfarande som helt eller delvis är beroende av slumpen och som i vinst kan ge pengar eller andra förmåner med penningvärde som inte kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd (418/59).

Med avkastning av lotteri avses totalinkomsten av lottförsäljningen och det sammanlagda beloppet av de penninginsatser som betalts för deltagande i lottning, tippning och vadhållning. Med avkastning av spelautomater, spel och spelanordningar avses skillnaden mellan penninginsatsernas sammanlagda belopp och de vinster som utbetalts till spelarna.

Vinstens värde är vinstens belopp eller föremålets eller nyttighetens anskaffningspris. Om denna grund inte kan tillämpas genom att fånget skett utan vederlag eller av någon annan orsak, betraktas vinstens sannolika överlåtelsepris som vinstens värde.

3 §
Skattskyldighet

Skattskyldig är den som anordnar ett lotteri. Är det flera som anordnar lotteriet, är var och en ansvarig för skattens hela belopp.

4 §
Skattegrunden och skattesatsen

Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas med ensamrätt är 5 procent av avkastningen av lotteriet. När sådana spelautomater, spel och spelanordningar som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten hålls någon annanstans än i ett kasino enligt lotterilagstiftningen är lotteriskatten dock 3 procent av avkastningen.

För ett varulotteri är skatten 1,5 procent av avkastningen av lotteriet.

För bingospel är skatten 5 procent av det sammanlagda värdet av de utdelade vinsterna, till vilka inte hänförs vinster som berättigar till ett nytt spel.

För andra lotterier är skatten 30 procent av det sammanlagda värdet av utdelade vinster.

5 §
Uträknande av skatten

Skatten räknas ut på det belopp som inte innehåller skatt.

Skatten betalas, debiteras och återbärs i hela mark så att den överstigande delen inte beaktas. Detsamma gäller skatteförhöjning och den ränta som skall betalas på skatt som skall återbäras.

6 §
Undantag från skatteplikten

Skatt skall inte betalas

1) om beloppet av den lotteriskatt som enligt 8 § skall betalas för en kalendermånad understiger 300 mark,

2) för hållande av sådana spelautomater, spel och spelanordningar som i vinst inte kan ge pengar eller spelmarker som kan växlas till pengar,

3) för lotterier beträffande vilka beskattningsrätten har slopats genom internationella överenskommelser på grundval av ömsesidighet.

7 §
Skattemyndigheter

Skattestyrelsen utövar allmän tillsyn över lotteribeskattningen.

Länsskatteverket fastställer lotteriskatten, övervakar skattebetalningen samt meddelar förhandsbesked och uppbär skatten.

Ärenden som gäller en skattskyldig behandlas av det länsskatteverk inom vars verksamhetsområde den skattskyldige har sin hemkommun enligt beskattningslagen(482/58). Om den skattskyldige inte har hemkommun i Finland, behandlas ärendet av Nylands länsskatteverk.

8 §
Betalning av skatt och redovisningsskyldighet

Den skattskyldige skall betala lotteriskatten med det inbetalningskort som skattestyrelsen har fastställt och samtidigt anmäla de uppgifter som skattestyrelsen bestämmer till det länsskatteverk inom vars verksamhetsområde den skattskyldige har sin hemkommun.

Den som anordnar ett annat lotteri än ett varulotteri skall betala lotteriskatten för en kalendermånad senast den första dagen i den andra månaden efter kalendermånaden. Den som anordnar ett varulotteri skall betala lotteriskatten senast den första dagen i den tredje månaden efter kalendermånaden. Är den ovan avsedda dagen en helgdag eller lördag, får skatten betalas den första vardagen därefter.

Som en kalendermånad för vilken skatt skall betalas anses den månad

1) då avkastningen skall bokföras enligt de stadganden som gäller bokföring,

2) under vilken tiden för anordnande av ett varulotteri har gått ut,

3) under vilken bingospel har anordnats,

4) under vilken vinsten från ett lotteri som avses i 4 § 4 mom. har kunnat tas ut.

På begäran av länsskatteverket skall den skattskyldige inlämna en särskild redovisning, av vilken skall framgå de uppgifter somskattestyrelsen bestämmer.

9 §
Skatterättelse

Den skattskyldige har rätt att på ansökan få tillbaka överbetald skatt eller skatt som har betalts utan grund. Ansökan skall inlämnas till länsskatteverket inom fem år från utgången av det år för vilket för mycket skatt har betalts.

En skattskyldig som anordnar lotteri med ensamrätt får dra av överbetald skatt för en kalendermånad senast från den skatt som skall betalas för den fjärde närmast följande kalendermånaden.

10 §
Debitering av skatt

Har lotteriskatten inte betalts inom utsatt tid, skall länsskatteverket påföra den skattskyldige den skatt som inte har betalts och i skattetillägg på den en mark för varje fullt belopp av etthundra mark för varje kalendermånad från ingången av den månad inom vilken skatten borde ha betalts till utgången av månaden före den förfallodag som sätts ut för skatten. Har lotteriskatten betalts efter utsatt tid, påförs skattetillägget till utgången av den månad då skatten betalades.

Debiteringen skall verkställas senast inom det femte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatten borde ha betalts.

11 §
Debitering enligt uppskattning

Har den skattskyldige underlåtit att betala lotteriskatt inom utsatt tid eller uppenbart betalt för litet i skatt och har han inte trots uppmaning givit uppgifter som behövs för debiteringen, skall länsskatteverket verkställa den debitering som nämns i 10 § enligt uppskattning.

När uppskattningen görs skall arten och omfattningen av den skattskyldiges verksamhet, beloppet av betald lotteriskatt samt den skattskyldiges tidigare verksamhet och förändringarna i den beaktas. Dessutom skall den skattskyldiges verksamhet jämföras med andra under liknande förhållanden verksamma lotteriskatteskyldigas verksamhet.

Innan debitering enligt uppskattning verkställs skall den skattskyldige beredas tillfälle att avge förklaring.

12 §
Rättelse av debitering

Har ett räknefel eller något annat därmed jämförbart misstag skett vid debiteringen eller konstateras debiteringen i övrigt vara helt eller delvis utan grund, skall länsskatteverket rätta debiteringen.

En rättelse av debiteringen till nackdel för den skattskyldige kan göras inom två år från ingången av det kalenderår som följer efter det under vilket debiteringen har verkställts och en rättelse till fördel för den skattskyldige inom fem år från ingången av det kalenderår som följer efter det under vilket skatten har debiterats.

13 §
Skatteförhöjning

Har den skattskyldige underlåtit att betala lotteriskatt helt eller delvis inom stadgad tid och kan försummelsen inte betraktas som ringa, skall den skattskyldige i samband med debiteringen påföras en förhöjning på högst 30 procent på det obetalda lotteriskattebeloppet.

Har den skattskyldige med avsikt eller av grov vårdslöshet lämnat en bristfällig, vilseledande eller oriktig uppgift eller handling och är förfarandet ägnat att föranleda att den skattskyldige befrias från betalningen av lotteriskatt, skall det obetalda lotteriskattebeloppet höjas med minst 20 och högst 50 procent.

Om det förfarande som nämns i 2 mom., med beaktande av den nytta som det kan ha medfört och andra omständigheter som i övrigt påverkar saken, skall anses som grovt, skall det obetalda lotteriskattebeloppet höjas med minst 30 och högst 100 procent.

På förhöjningen uppbärs inte skattetillägg.

14 §
Tillämpning av lagen om skatteuppbörd

Vid uppbörd, indrivning och återbäring av lotteriskatt iakttas lagen om skatteuppbörd (611/78), om inte något annat stadgas i denna lag eller med stöd av den.

15 §
Förhandsbesked

Länsskatteverket kan på ansökan meddela den som anordnar ett lotteri förhandsbesked om skyldigheten att betala skatt enligt denna lag.

I ansökan skall i detalj anges den fråga som förhandsbesked önskas om och läggas fram den utredning som behövs för att ärendet skall kunna avgöras.

Förhandsbesked meddelas för viss tid, dock högst till utgången av det följande kalenderåret. Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft har på yrkande av sökanden bindande verkan under den tid som det har givits för.

Ansökan om förhandsbesked och besvär som gäller förhandsbesked skall behandlas i brådskande ordning.

16 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som länsskatteverket har fattat med stöd av denna lag får sökas hos länsrätten av den skattskyldige och på statens vägnar av beskattningsombudet med iakttagande av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Den som är missnöjd med länsrättens beslut får söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsrätt på statens vägnar har prövningsombudet.

Besvärstiden är 30 dagar från delgivningen. Besvärstiden för beskattningsombudet räknas dock från dagen för beslutet.

I beslut genom vilket länsskatteverket har beslutat att inte meddela förhandsbesked får ändring inte sökas genom besvär.

Vad lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61) stadgar om grundbesvär tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

17 §
Ränta på skatt som skall återbäras

Om lotteriskatt återbärs på grund av rättelse av debiteringen eller ändringssökande, skall på den skatt som skall återbäras betalas ränta enligt förordningen om skatteuppbörd (903/78) från betalningsdagen till återbetalningsdagen.

18 §
Befrielse från skatt och anstånd med betalning av skatt

Finansministeriet kan av särskilda billighetsskäl och på villkor som det bestämmer på ansökan bevilja partiell eller fullständig befrielse från lotteriskatt, skatteförhöjning, skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift samt ränta som skall betalas med anledning av anstånd.

Skattestyrelsen avgör en ansökan enligt 1 mom., om det belopp vars avlyftande söks är högst 300 000 mark. Finansministeriet kan likväl överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.

Länsskatteverket kan av särskilda skäl på ansökan bevilja anstånd med betalning av skatt. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl överta avgörandet av ett anståndsärende. Länsskatteverket och skattestyrelsen beviljar anstånd på villkor som finansministeriet bestämmer. Finansministeriet kan likaså överta avgörandet av ett anståndsärende. Ministeriet bestämmer härvid anståndsvillkoren i sitt beslut på ansökningen.

I beslut som har meddelats med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

19 §
Den skattskyldiges bokföring

Den som är lotteriskatteskyldig skall lägga upp sin bokföring så eller annars föra sådan bok att de uppgifter som har betydelse för fastställande av lotteriskatten kan fås ur den på ett tillförlitligt sätt.

20 §
Tystnadsplikt

Om den tystnadsplikt som gäller ärenden och handlingar som behandlas enligt denna lag gäller 129 och 130 §§ omsättningsskattelagen (559/91).

Den myndighet som beviljar tillstånd att anordna ett lotteri har likväl rätt att av länsskatteverket få uppgifter om lotteriet och den lotteriskatt som har betalts för det.

21 §
Straffstadganden

Om straff för den som i strid med lagen undandrar eller försöker undandra lotteriskatt stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

Om straff för brott mot den tystnadsplikt som en tjänsteman och en offentligt anställd arbetstagare har stadgas i 40 kap. 5 § strafflagen.

Om någon annan än en i 2 mom. nämnd person olovligen röjer sådant som han enligt 20 § är skyldig att hemlighålla, skall han för brott mot tystnadsplikt enligt lotteriskattelagen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

22 §
Skyldighet att lämna uppgifter samt granskning av bokföringen

Den som anordnar ett lotteri skall på uppmaning av en behörig tjänsteman vid länsskatteverket eller skattestyrelsen lämna uppgifter samt för granskning förete sin bokföring och övriga handlingar som kan behövas för verkställande av lotteribeskattningen eller skattegranskningen eller vid behandling av ansökan om ändring i hans beskattning.

23 §
Myndigheternas skyldighet att lämna uppgifter

Myndighet, som beviljar tillstånd att anordna lotteri skall underrätta det länsskatteverk som avses i 7 § 3 mom. om meddelat tillstånd.

24 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

25 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Genom denna lag upphävs lotteriskattelagen av den 10 april 1970 (259/70) jämte ändringar. Den sistnämnda lagen tillämpas dock på vinst som har dragits innan denna lag träder i kraft eller som betalas på grund av dragning eller annat förfarande som har inletts innan denna lag träder i kraft eller som betalas på obligationslån som har emitterats innan denna lag trädde i kraft.

RP 15/92
StaUB 27/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.