551/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om ändring av lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) 13 § 2 mom., 53 § och 54 § 1 mom.,

av dessa lagrum 13 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 21 december 1990 (1166/90), som följer:

13 §

Som bosatt i Finland anses även

1) en finsk medborgare som tjänstgör vid Finlands utrikesrepresentation, tillhör den utsända personalen och står i anställningsförhållande till finska staten,

2) en finsk medborgare som i uppdrag för Finlands Utrikeshandelsförbund r.f. arbetar utomlands och som omedelbart innan arbetsavtalet om detta arbete ingicks har varit bosatt i Finland.


53 §

Skattepliktig löneinkomst är inte

1) ortstillägg till personer som är anställda vid utrikesrepresentationen eller som annars står i anställningsförhållande till finska staten och utför sitt uppdrag utomlands, eller andra av staten betalda ersättningar för täckande av särskilda utgifter på grund av utomlands utfört arbete eller de speciella förhållandena på orten, ej heller ortstillägg till personer som står i arbetsförhållande till Finlands Utrikeshandelsförbund r.f. eller andra av Finlands Utrikeshandelsförbund r.f. betalda ersättningar för täckande av särskilda utgifter på grund av utomlands utfört arbete eller de speciella förhållandena på orten till den del dessa inte överstiger motsvarande ortstillägg och övriga ersättningar som avses ovan för personal vid utrikesrepresentationen,

2) löner eller arvoden som Förenta Nationerna eller något av dess fackorgan betalar för sakkunniguppdrag som har utförts utanför Finland.

54 §

Skattepliktig löneinkomst är inte lön som den skattskyldige har uppburit för arbete som har utfört utomlands

1) i anställning hos en och samma arbetsgivare eller

2) i en och samma stat (arbetsinkomst utomlands), om hans vistelse utomlands på grund av detta arbete (utlandstjänstgöring) har varat eller kan antas vara minst sex månader utan avbrott. Löneinkomsten är dock skattepliktig inkomst, om den uppburits från staten, en kommun eller något annat finskt offentligrättsligt samfund, eller Finlands Utrikeshandelsförbund r.f. eller om den uppburits för arbete på ett finskt fartyg eller luftfartyg.Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1992.

RP 62/92
StaUB 22/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.