516/1992

Utfärdat i Helsingfors den 11 juni 1992

Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om sådan maximal inkomst som avses i 4 § 2 mom. naturnäringslagen

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 1 och 2 §§ i sitt beslut av den 25 januari 1990 om sådan maximal inkomst som avses i 4 § 2 mom. naturnäringslagen (71/90) som följer:

1 §

I 4 § 1 mom. naturnäringslagen (610/84) avsedd persons och dennes makes eller i nämnda paragrafs 3 mom. avsedda personers totala inkomster av annat än utövande av i sagda lag avsett yrke får inte överstiga sammanlagt 5 120 mark per månad. Ifrågavarande inkomster för ensamstående person får inte överstiga 3 430 mark per månad. Nämnda inkomstgränser får dock höjas med 580 mark för varje sådant barn under 18 år som är i sökandens vård.

Till de sammanlagda inkomsterna räknas ifrågavarande persons egna inkomster i sin helhet och makens eller med honom i ett i 4 § 3 mom. naturnäringslagen nämnt förhållande boende persons inkomster till den del de överstiger 280 mark i månaden.

2 §

Som inkomster enligt 1 § anses både vid senast verkställda beskattning konstaterade skattepliktiga inkomster och övriga inkomster. Som inkomster anses dock inte barnbidrag, grunddelen av stöd för vård av barn i hemmet och syskonförhöjning, bostadsbidrag, militärunderstöd, livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), frontmannapension enligt lagen om frontmannapension (119/77), tilläggsdel enligt familjepensionslagen (38/69), utkomststöd enligt socialvårdslagen (710/82), arbetslöshetsersättning, löneinkomst av renbeteslag eller sådana inkomster som klart kan anses vara av tillfällig natur.

I fråga om yrkesytövning anses såsom inkomst det på resultaträkningen grundade resultat av verksamheten, ökat med gjorda avskrivningar, betalda räntor och direkta skatter, som vid den senast verkställda beskattningen har ansetts vara resultatet av inkomstkällan. I fråga om rörelse anses såsom inkomst på motsvarande sätt det resultat som grundar sig på driftsbidraget enligt resultaträkningen jämte ovan nämnda ökningar.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1992.

Helsingfors den 11 juni 1992

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Regeringsråd
Väinö Vainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.