490/1992

Given i Helsingfors den 5 juni 1992

Lag om ändring av lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras4 § lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/74),

sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 8 juni 1990 (494/90), samt

fogas till lagen en ny 4 a § som följer:

4 §

Försvarsmakten omfattar

1) kommendören för försvarsmakten,

2) huvudstaben och staber för regionalförvaltningen,

3) land-, sjö- och luftstridskrafterna,

4) militära inrättningar,

5) truppförband och andra enheter samt

6) försvarshögskolan och försvarsinstitutet.

Försvarsmaktens sammansättning och ledningsförhållanden under fredstid bestäms av försvarsministeriet. Om rätten för kommendören för försvarsmakten att meddela detaljerade föreskrifter om försvarsmaktens sammansättning och ledningsförhållanden under fredstid enligt de grunder som försvarsministeriet fastställer stadgas genom förordning.

4 a §

Om försvarshögskolan och högskoleexamina samt annan utbildning vid den samt om försvarsinstitutet och examina på institutnivå samt annan utbildning vid institutet stadgas särskilt genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 220/91
FöUB 2/92

Helsingfors den 5 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.