489/1992

Utfärdat i Helsingfors den 27 maj 1992

Statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller vissa kemikalier som orsakar hälsoskada och produkter som innehåller dessa kemikalier

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) samt med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) beslutat:

1 §

I detta beslut bestäms om de förbud och begränsningar som gäller sådana kemikalier (ämnen och preparat) som orsakar hälsoskada samt sådana produkter och förnödenheter som innehåller eller behandlats med dessa kemikalier (bilaga).

De kemikalier som nämns i bilagan till detta beslut får användas för forskning, om inte användningen av dem för forskning eller därmed jämförbart syfte har begränsats.

2 §

Tillsyn över att detta beslut iakttas utövas av de tillsynsmyndigheter som nämns i kemikalielagen och av arbetarskyddsmyndigheterna var och en inom sitt kompetensområde.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 27 maj 1992

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Juha Pyötsiä

ÄMNE ELLER ÄMNESGRUPP FÖRBUD ELLER BEGRÄNSNING
1. Bensen (CAS Nr 71-43-2) Får inte användas i leksaker eller leksaksdelar som överlåts till försäljning om mängden fri bensen i leksaken eller leksaksdelen överstiger 5 mg/kg.
Får inte användas i halter som utgör eller överstiger 0.1 viktprocent av vikten hos de produkter som överlåts till försäljning.
Begränsningen tillämpas dock inte på
- motorbränslen,
- ämnen och preparat som används i industriella processer och inte heller
- på avfall enligt lagen om avfallshantering (673/78).
Om användningen av bensen i arbetet stadgas i statsrådets beslut (355/82).
2. Klor-1-etylen (Vinylkloridmonomer) (CAS Nr 75-01-4) Får inte användas som propellant i aerosoler. Aerosoler som innehåller klor-1-etylen som propellant får inte heller importeras.
3. Mjöl av kvillajabark (kvillaja saponaria) och derivat därav som innehåller dess saponiner, mjöl som erhålls från rötterna av Helleborus viridi och Helleborus niger, mjöl som erhålls från rötterna av Veratrum album och Veratrum nigrum, Bensidin och derivat därav, o-nitrobensaldehyd (CAS Nr 552-89-6), Trämjöl, Ammoniumsulfid (CAS Nr 12135-76-1), Ammoniumvätesulfid (CAS Nr 12124- 99-1), Ammoniumpolysulfid (CAS Nr 12259-92-6), Metylbromacetat (CAS Nr 96-32-2), Etylbromacetat (CAS Nr 105-36-2), Propylbromacetat, Butylbromacetat Får inte användas i skämtartiklar eller förmål som avsetts som sådana, t.ex. som beståndsdel i nyspulver eller stinkbomber. Sådana produkter får inte heller importeras.
4. Blykarbonater: Får inte användas i målfärger och inte heller som beståndsdelar i preparat avsedda att användas som målfärg. Sådana målfärger få inte heller importeras. Förbudet gäller dock inte sådana målfärger som används för restaurering och underhåll av konstverk och historiska byggnader samt utrymmen i dessa.
- Neutralt vattenfritt karbonat Pb CO3 (CAS Nr 598-63-0) blyvätekarbonat, 2PbSO3 Pb (OH)2 (CAS Nr 1319-46-6)
- Blysulfat Pb SO4 (1:1) (CAS Nr 7446-14-2) Pbx SO4 (CAS Nr 15739-80-7)
5. 2-naftyliamin (CAS Nr 91-59-8) och dess salter, Bensidin (CAS Nr 92-87-5) och dess salter, 4-nitrobifenyl (CAS Nr 92-93-3) 4-aminobifenyl (CAS Nr 92-67-1) och dess salter Får inte användas i halter som uppgår till eller överstiger 0.1 viktprocent av vikten hos preparat eller produkter som överlåts till försäljning. Begränsningen tillämpas dock inte på avfall enligt lagen om avfallshantering (673/78). Sådana preparat eller produkter får inte överlåtas till allmän försäljning.
6. Ämnen och preparat i flytande form som enligt kemikalielagen klassificeras som mycket giftiga, giftiga, skadliga, frätande, irriterande, explosiva, oxiderande, mycket lättantändliga, lättantändliga och antändliga samt alla vätskor vilkas flampunkt är under 55 C. Får inte användas
- i prydnadsföremål som avsetts att ge ljus- eller färgeffekter genom olika faser, t.ex. i prydnadslampor och
- askkoppar,
- skämtartiklar och inte heller i speglar eller andra föremål som avsetts för detta ändamål även om de är endast prydnadsföremål. Sådana föremål får inte heller importeras.
7. Tris(atsiridinyl)-fosfinoxid (CAS Nr 5455-55-1), Polybromerade bifenyler (PBB) (CAS Nr 59536-65-1), Tris(2,3-dibrompropyl)-fosfat (CAS Nr 126-72-7) Får inte användas i textilprodukter som är avsedda att komma i beröring med huden, t.ex. i kläder, underkläder och sängkläder. Sådana produkter får inte heller importeras.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.