483/1992

Given i Helsingfors den 27 maj 1992

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79) 14 a kap. 7 §, sådan den lyder i lag av den 5 april 1991 (632/91), samt

ändras 14 a kap. 3 och 4 §§, sådana de lyder i nämnda lag av den 5 april 1991, som följer:

14 a kap.

Tryggande av konkurrens

3 §

Om social- och hälsovårdsministeriet anser att en konkurrensbegränsning har sådana skadliga verkningar som avses i 9 § lagen om konkurrensbegränsningar i ett ärende där nämnda lag skall tillämpas, skall ministeriet vidta åtgärder för att undanröja dem. Har ministeriet inte genom förhandlingar lyckats undanröja konkurrensbegränsningens skadliga verkningar och har en eventuell uppmaning från ministeriet inte följts, skall ministeriet göra en framställning om att konkurrensbegränsningen skall behandlas i konkurrensrådet.

4 §

Konkurrensverket skall höra social- och hälsovårdsministeriet om en ansökan som avses i 19 § 1 mom. lagen om konkurrensbegränsningar när saken gäller försäkringsbolagsverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

RP 165/92
EkUB 17/92

Helsingfors den 27 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.