471/1992

Given i Helsingfors den 27 maj 1992

Förordning om ändring av 17 och 17 a §§ sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) 17 § 1 mom. samt 17 a § sådan den lyder i förordning av den 30 oktober 1987 (807/87) som följer:

17 §

Dagpenning betalas för en betalningstermin i efterskott så att den första betalningsposten omfattar de sex första vardagarna efter att rätten till dagpenning uppkom och varje följande betalningspost 25 vardagar. Om arbetsoförmågan inte varar en hel betalningstermin, betalas dagpenningen sedan den har upphört.


17 a §

Arbetsplatskassans kassamöte kan med två tredjedels majoritet, med avvikelse från den betalningstermin som avses i 17 §, fatta beslut om betalning av dagpenning per lönebetalningsperiod.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Förordningen tillämpas på dagpenning som söks denna dag eller därefter. Om rätten till dagpenning har uppkommit före den 1 juli 1992 och fortbestår efter denna dag, tillämpas förordningen från och med den första betalningstermin som börjar nämnda dag eller därefter, oberoende av när ansökan om dagpenning lämnades in.

Helsingfors den 27 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.