468/1992

Given i Helsingfors den 27 maj 1992

Förordning om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 16 § 4 mom. lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53) och 8 § 3 mom. kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89):

1 §

Angående industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsmakten gäller vad som stadgas i förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (682/90), om något annat inte stadgas i denna förordning.

2 §

Denna förordning tillämpas på brännbara vätskor, brännbara gaser samt hälso- och miljöfarliga kemikalier som används vid militära övningar, på lägerområden och militära övningsområden samt på särskilt fastställda objekt vilka skall hemlighållas med tanke på försvaret.

Försvarsministeriet beslutar efter att ha hört handels- och industriministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet om de objekt som skall hemlighållas med tanke på försvaret.

3 §

En tillståndsansökan och anmälan som avses i 4, 9 och 10 kap. förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier samt en anhållan om inspektion som avses i förordningens 5 kap. riktas inom försvarsmakten till huvudstabens tekniska besiktningsbyrå.

Huvudstaben skall underrätta kemikalietillsynsmyndigheten och brandchefen i den kommun där en anläggning är belägen om tillståndsbeslutet.

Huvudstabens tekniska besiktningsbyrå förrättar inspektioner som förutsätts i den förordning som avses i 1 mom. samt för ett tillståndsregister över hanteringstillstånd och anmälningar. Huvudstaben kan ge kemikaliemyndigheterna uppgifter ur det tillståndsregister som den för.

Huvudstabens tekniska besiktningsbyrå skall, då den behandlar tillstånd eller anmälningar enligt 4 kap. förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier, vid behov begära utlåtande av arbetarskyddsdistriktet om objekt som avses i 2 § 2 mom. och vid behov underrätta arbetarskyddsdistrikten om inspektioner och tillståndsbeslut.

4 §

Anmälan om mindre industriell hantering och upplagring av brännbara gaser och vätskor samt om hälsofarliga kemikalier görs till försvarsmaktens brandchef, som skall underrätta den som gjort anmälan och kommunens kemikalietillsynsmyndighet om att anmälan tagits emot samt sända uppgifter om anmälan till huvudstabens tekniska besiktningsbyrå för införande i tillståndsregistret.

Anmälan om en distributionsstation vid vilken brännbara vätskor lagras till en mängd avhögst 140 kubikmeter i underjordiska cisterner eller till en mängd av högst 20 kubikmeter i ovan jord belägna cisterner och från vilken sådana vätskor överförs huvudsakligen till motorfordons eller motorbåtars bränsletankar skall göras till försvarsmaktens brandchef trots att anmälan på basis av summan av de jämförelsetal som avses i 12 § förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier annars skall göras till huvudstabens tekniska besiktningsbyrå.

Anläggningar som bedriver verksamhet enligt 1 och 2 mom. inspekteras av försvarsmaktens brandchef eller en av honom förordnad tjänsteman.

5 §

Huvudstabens tekniska besiktningsbyrå konstaterar om en övervakare av industriella hantering och upplagring har behörighet för uppgiften.

6 §

Genom försvarsministeriets beslut kan upplagringen av brännbara gaser och vätskor i byggnader begränsas samt föreskrifter som gäller upplagringen och hanteringen av dem meddelas.

Försvarsmaktens brandchef kan i enskilda fall begränsa upplagringsvolymen för brännbara gaser och vätskor i utrymmen som avses i 1 mom. eller besluta om begränsningar eller villkor.

Om tillfällig industriell hantering och upplagring under högst sex månaders tid skall göras en anmälan till huvudstabens tekniska besiktningsbyrå.

7 §

Huvudstabens tekniska besiktningsbyrå kan på ansökan särskilt bevilja tillstånd för en provanläggning där kemikalier som avses i kemikalielagen hanteras. I fråga om ansökan om tillstånd gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 3 §.

8 §

Om en olycka som har inträffat vid industriell hantering och upplagring av kemikalier, skall anmälan därom göras till huvudstaben, som skall underrätta försvarsministeriet om saken.

Olycksundersökningarna utförs enligt huvudstabens anvisningar.

9 §

Om avsikten är att verksamheten vid en anläggning som avses i denna förordning väsentligt skall utvidgas eller ändras efter att anläggningen godkänts, skall en ansökan om detta göras hos tillståndsmyndigheten. Om ändringen inte är väsentlig eller om det gäller mindre industriell hantering eller upplagring av en brännbar vätska eller gas görs anmälan till försvarsmaktens brandchef.

Om ändringen är väsentlig eller om någon annan grundad anledning därtill föreligger, skall anläggningen inspekteras på nytt innan ändringarna tas i bruk.

Angående tillståndsförfarande och inspektion som avses i 1 och 2 mom. gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 3 §.

10 §

Om den industriella hanteringen eller upplagringen upphör helt och hållet eller om någon del av anläggningen tas ur bruk, skall innehavaren se till att detta inte medför person-, miljö- eller egendomsskador.

Om verksamheten vid en anläggning avbryts för en längre tid än ett år, skall detta anmälas till den myndighet som beviljat tillståndet. Övervakaren skall inspektera anläggningen innan den tas i bruk på nytt.

Upphör eller avbryts mindre industriell hantering eller upplagring skall detta anmälas till försvarsmaktens brandchef.

11 §

Huvudstabens tekniska besiktningsbyrå får i enskilda fall på de villkor som den anser nödvändiga bevilja undantag från denna förordning, om det skulle medföra oskäliga kostnader eller avsevärda olägenheter att iaktta stadgandena, under förutsättning att den åsyftade säkerheten kan nås på något annat sätt. Försvarsmaktens brandchef har motsvarande rätt då det är fråga om mindre industriell hantering eller upplagring.

12 §

Försvarsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Försvarsministeriet kan bestämma att de anordningar som används i industriell hantering och upplagring skall inspekteras med jämna mellanrum, samt meddela närmare föreskrifter om dessa inspektioner.

Huvudstabens tekniska besiktningsbyrå kan meddela anvisningar om tillämpningen av ett beslut av försvarsministeriet som utfärdas med stöd av denna förordning och bestämma att en standard skall iakttas vid tillämpningen av beslutet.

13 §

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Tillstånd som avses i denna förordning behöver inte sökas eller anmälan därom göras av den som för verksamheten har tillstånd enligt försvarsministeriets beslut (581/6/järj) av den 13 oktober 1982 om brännbara vätskor eller vars verksamhet på det sätt som föreskrivs i nämnda beslut har godkänts vid inspektion av försvarsmaktens brandmyndighet.

Förhörsintyg för driftsövervakare och upplagsföreståndare som i enlighet med försvarsministeriets beslut om brännbara vätskor har utfärdats innan denna förordning trätt i kraft anses motsvara den behörighet som förutsätts efter att förordningen trätt i kraft.

Helsingfors den 27 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.