454/1992

Utfärdat i Helsingfors den 21 maj 1992

Trafikministeriets beslut om Bilregistercentralens avgifter som uppbärs för åtgärderna, grunderna för avgifter och avgifter för Bilregistercentralens åtgärder

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga åtgärder

Med Bilregistercentralens avgiftsfria offentligrättsliga åtgärder avses följande övervakningsuppgifter som utförs för befrämjande av trafiksäkerhet:

1) trafikövervakningsuppgifter,

2) övervakningsuppgifter enligt lagen om trafikförnödenheter (570/78), samt

3) övervakningsuppgifter av bilskolor och körpraktikbanor.

Avgiftsfri är även registreringsanmälan, som gäller

1) avlägsning av fordon från register,

2) korrigering av registeruppgifter, samt

3) ändring av namn eller adress.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga åtgärder

Med avgiftsbelagda offentligrättsliga åtgärder, som Bilregistercentralen bestämmer enligt självkostnadsvärdet, avses:

Besiktningsåtgärder:

1) typbesiktning och godkännande av teknisk anordning,

2) årsbesiktning,

3) registreringsbesiktning,

4) ändringsbesiktning,

5) importbesiktning,

6) kopplingsbesiktning,

7) eftergranskning som bestämts för fordon vid besiktning,

8) granskning enligt TIR-konventionen,

9) godkännande av TFÄ-fordon, samt

10) granskning som gäller godkännande av bussens hastighet.

Förarexamenåtgärder:

1) förarexamen,

2) särskilt avlagt prov som ingår i förarexamen, samt

3) TFÄ- eller ADR-körkorttillstånd.

Registreringsåtgärder:

1) förhandsanmälningsintyg,

2) registerutdrag,

3) registreringsintyg,

4) registerskylt, samt

5) överlämnande av enstaka uppgifter ur fordonsregister per telefon eller skriftligt.

Andra åtgärder:

1) utdrag, avskrifter och kopior av registreringsdokument,

2) fotokopia av dokument,

3) kopior av statistik, samt

4) intyg av avlagd skatt.

3 §
Avgifter för Bilregistercentralens tillstånd

För Bilregistercentralens tillstånd och beslut uppbärs avgifter som följer:

1) Det med stöd av fordonsförordningen (233/82) eller trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen (150/83) fattade beslutet om undantagstillståndet

a) utfärdat av Bilregistercentralen 500 mk
b) utfärdat av besiktningsställe 350 mk
2) Beslut om ändring av fordons konstruktion
a) angående personbil 350 mk
b) angående annan bil 100 mk
3) Beslut om E-godkännande 650 mk
4) Intyg givet av besiktningsställe eller motsvarande intyg 60 mk
5) Transportskylttillstånd 50 mk
6) TFÄ- eller ADR-utbildningstillstånd 300 mk
7) TFÄ- eller ADR-körkorttillstånd 120 mk
8) Beslut om undantagstillstånd angående kravet för körkortprov (Bilregistercentralen) 100 mk
9) Beslut om undantagstillstånd angående utbildningskraven för körkortprov (besiktningsställe) 100 mk
10) Beslut om godkännande av körpraktikbana 500 mk
11) Beslut om undantagstillstånd angående körkorttillstånd och körrätt samt kravet i fråga om ålder för yrkeskörtillstånd 350 mk
12) Beslut om undantagstillstånd i fråga om godkännande av bilskola som undervisningspraktikskola (Bilregistercentralen) 300 mk
13) Godkännande av bilskola som undervisningspraktikskola 300 mk
14) Beslut om godkännande av bilskolas undervisningsmaterial 330 mk
4 §
Försenade eller oanvända åtgärder

Om registreringsanmälan lämnas efter angiven tid, uppbär Bilregistercentralen för registerutdrag utöver självkostnadsvärdet 50 mk.

Om kunden inte har iakttagit den tid han reserverat för besiktnings- eller förarexamenåtgärden, kan av tidsreserveringen och reserveringen av personal och utrymmen uppbäras en avgift som motsvarar de åsamkade kostnaderna.

5 §
Andra avgiftsbelagda åtgärder

Andra avgiftsbelagda åtgärder för Bilregistercentralen är

1) vägning av fordon eller andra motsvarande åtgärder som utförs med hjälp av Bilregistercentralens arbetsredskap på kundens begäran och som inte baserar sig på stadgande,

2) av Bilregistercentralen arrangerat utbildningsevenemang som är avsett för de utanför förvaltningen och utbildning som utförs på uppdrag av utbildningsevenemangs beställare,

3) forskning- och beställningsservice som baserar sig på uppdrag,

4) sändande av dokument och annat material, samt

5) postkostnaderna.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1992. Av det i 2 § nämnda förhandsanmälningsintyget uppbärs avgifter först från och med den 1 oktober 1992.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 21 maj 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.