437/1992

Given i Helsingfors den 22 maj 1992

Lag om ändring av 3 a kap. 3 och 4 §§ lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 a kap. 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78), sådana de lyder i lag av den 17 maj 1991 (832/91), som följer:

3 a kap.

Aktier som hör till värdeandelssystemet

3 §

I aktiecentralregistret skall göras upp en särskild förteckning i vilken införs de aktieägare enligt aktieboken vilkas aktiebrev inte senast på anmälningsdagen har lämnats in för notering enligt 2 §. En sådan förteckning behöver dock inte göras upp, om överföringen av bolagets aktier till värdeandelssystemet sker på ett av värdeandelsföreningen godkänt sätt som tryggar aktieägarens rättigheter och som innebär att aktiebreven förses med en anteckning som gör det möjligt att utreda varje aktiebrevs samband med noteringen på värdeandelskontot. Numren på de aktier som har noterats på det konto som nämns i 1 mom. eller numren på aktiebreven för dem skall kunna klarläggas.


4 §

En aktieägare, som före anmälningsdagen har antecknats i aktieboken eller som till bolaget har anmält och styrkt sitt förvärv, kan i bolaget utöva andra rättigheter än de som nämns ovan, även om han inte har lämnat in aktiebrevet för notering av äganderätten. Om bolaget kräver det, skall aktieägaren då visa upp sitt aktiebrev eller lägga fram en utredning om var det finns eller någon annan utredning om att äganderätten till aktien ännu inte har noterats på ett värdeandelskonto.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1992.

RP 3/92
EkUB 10/92

Helsingfors den 22 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.