412/1992

Given i Helsingfors den 8 maj 1992

Lag om beviljande i vissa fall av anskaffningslån enligt lagen om bostadsproduktion

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Denna lag tillämpas vid beviljandet av bostadslån som avses i 6 § 1 mom. 7 punkten lagen om bostadsproduktion (247/66) då en fysisk person, som säljer en bostad, vid byte av bostad som är avsedd för eget bruk har två bostäder i sin ägo på grund av svårigheter att sälja den ena bostaden och detta har medfört betydande ekonomiska svårigheter för honom. Som ägare anses i detta fall den som har äganderätt till minst halva fastigheten eller till hälften av de aktier som berättigar till besittning av bostaden.

Lagen tillämpas också då någon annan än en person som avses i 1 mom. säljer en bostad, om det lån han beviljats kunde godkännas som ett räntestödslån enligt lagen om räntestöd till dem som har bostadsskulder och är i ekonomiska svårigheter (408/92).

2 §

På villkoren för lån som beviljas med stöd av denna lag, på beviljandet av lån samt på de bostäder för vilka lån beviljas tillämpas lagen om bostadsproduktion och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, om inte något annat stadgas i denna lag.

3 §

Utöver låntagare som nämns i 6 § 1 mom. 7 punkten lagen om bostadsproduktion kan även andra av miljöministeriet angivna samfund som hyr ut bostäder beviljas bostadslån.

Då bostadslån beviljas med stöd av denna lag tillämpas inte vad lagen om bostadsproduktion stadgar om storleken på den bostad som anskaffas, anskaffningsplan eller finansieringsplan.

En förutsättning för att lån skall beviljas i de fall som avses i 1 § 1 mom. är att den senare bostaden har anskaffats före den 1 januari 1991.

4 §

Som mottagare vid överlåtelse av en bostad för vilken lån beviljats enligt denna lag kan kommunen endast anvisa ett samfund som avses i 3 § 1 mom. Statskontoret kan överföra ett lån endast på ett sådant samfund.

Har bostaden överlåtits i strid med lagen om bostadsproduktion eller denna lag eller har bostaden börjat användas i strid med denna lag, kan lånet uppsägas till omedelbar återbetalning.

5 §

På bostäder som avses i denna lag tillämpas inte de stadganden i lagen om bostadsproduktion som gäller överlåtelsepriset, ogiltig överlåtelse eller ogiltigt överlåtelsepris, anteckningar om begränsningar, hyra för bostaden, valet av invånare eller användningen av bostaden. Bostaden skall dock användas som hyresbostad.

Återbetalas bostadslånet helt och hållet, befrias bostaden från de begränsningar i fråga om användning och överlåtelse av denna om vilka stadgas i lagen om bostadsproduktion och i denna lag.

6 §

Bostadsstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om förfarandet vid ansökan om lån.

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 15 maj 1992 och gäller till och med den 30 juni 1993, varefter den dock tillämpas på lån som beviljats med stöd av den och på bostäder för vilka lån beviljats med stöd av den tills hela lånet har återbetalts.

Lagen kan tillämpas på överlåtelser som har ägt rum innan den har trätt i kraft, om överlåtelseavtalet har ingåtts den 1 mars 1992 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 27/92
MiUB 2/92

Helsingfors den 8 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.