383/1992

Given i Helsingfors den 30 april 1992

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 §, 51 § 1 mom. och 57 § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43),

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § i lag av den 15 februari 1991 (341/91), 51 § 1 mom. i lag av den 20 december 1991 (1555/91) och 57 § 1 mom. i lag av den 11 december 1987 (976/87), som följer:

2 §

Befriade från att betala stämpelskatt är, utöver vad som stadgas nedan och med undantag av de affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87), staten och dess inrättningar, folkpensionsanstalten, Kera Ab, Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab, Finlands Bank, Jubileumsfonden för Finlands självständighet och statens säkerhetsfond samt i tjänsteangelägenheter statens myndigheter.

51 §

Befriat från stämpelskatt som skall betalas då fordringsbevis utfärdas eller inteckning söks är fordringsbevis, mot vilket av statsmedel eller ur någon statlig fond utges lån eller vilket utfärdas till en kommun, kommunal fond, depositionsbank, kreditinstitut som nämns i lagen om finansieringsverksamhet eller till en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland för lån som beviljats av statsmedel eller ur någon statlig fond. Befriat från stämpelskatt är även ett fordringsbevis för ett lån vilket en säkerhetsfond som avses i 48 § lagen om depositionsbankernas verksamhet (1268/90) beviljar en bank eller ett utländskt kreditinstituts filial som hör till säkerhetsfonden eller vilket en bank eller ett utländskt kreditinstituts filial beviljar sin säkerhetsfond eller vilket en andelsbank beviljar Andelsbankernas Centralbank Ab eller vilket en sparbank beviljar Sparbankernas Centralaktiebank. Likaså är fordringsbevis över lån som har beviljats för bostadsbyggande av folkpensionsanstaltens medel, över lån som beviljats enligt landsbygdsnäringslagen, över lån som avses i lagen om studiestöd (28/72) och över lån som beviljats av Kera Ab:s medel befriade från stämpelskatt.


57 §

Överlåtelse av värdepapper är fri från stämpelskatt, om finska staten, folkpensionsanstalten, Kera Ab, statens säkerhetsfond eller Finlands Bank är köpare eller säljare och överlåtelsen i sistnämnda fall sker för bankens egen eller statens räkning.Denna lag träder i kraft den 30 april 1992.

Regeringens proposition 32/92
Ekonomiutsk. bet. 13/92

Helsingfors den 30 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.