378/1992

Given i Helsingfors den 30 april 1992

Lag om ändring av lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) 59 § 1 mom., sådant det lyder temporärt ändrat genom lag av den 5 december 1991 (1394/91),

ändras 59 § 1 mom., 120 § 15 punkten och 163 § 1 mom.,

av dessa lagrum 120 § 15 punkten sådan den lyder i lag av den 28 december 1990 (1343/90) samt

fogas till 77 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 28 december 1990 och lag av den 30 december 1991 (1688/91), ett nytt 5 mom., och till 120 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 28 december 1990 och lag av den 29 december 1989 (1335/89), en ny 16 punkt som följer:

59 §

Om en försäkringsprestation som erhållits med stöd av en personförsäkring enligt försäkringsavtalet betalas i form av ett engångsbelopp eller i flera poster under en kortare tid än två år efter att den försäkrade har uppnått en bestämd ålder (sparsumma) till försäkringstagaren själv, då han är försäkrad, eller till hans make eller dennes barn, en arvinge till försäkringstagaren i rätt upp- eller nedstigande led eller till ett adoptivbarn eller ett fosterbarn, är den del av försäkringsprestationen som överstiger det sammanlagda beloppet av de betalda försäkringspremierna skattepliktig inkomst (avkastning av försäkring). Har en försäkring av ovan nämnt slag varit i kraft minst fem år, är 50 procent av dess avkastning skattepliktig inkomst.


77 §

Såsom skattepliktig inkomst för en fysisk person eller för ett inhemskt dödsbo skall inte anses ränta på deposition som har gjorts på ett konto, avsett för mottagande av depositioner från allmänheten, i en inhemsk depositionsbank eller en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland eller på ett motsvarande konto i ett andelslags sparkassa, om den årliga räntan på kontot är högst 4,5 procent.

120 §

Skattepliktiga tillgångar är inte


15) andel i Nordiska miljöfinansieringsbolagets tillgångar,

16) fysiska personers och inhemska dödsbons depositioner enligt 77 § 5 mom.

163 §

Av en sådan personförsäkring som avses i 59 § 1 mom. och som har tecknats före den 1 januari 1989 är skattepliktig inkomst för den skattskyldige det belopp som fås då från försäkringsprestationen dras av försäkringens ändringsvärde den 31 december 1988, höjt med tio procent, och de försäkringspremier som betalts den 1 januari 1989 eller senare. Av den på ovan nämnt sätt uträknade avkastningen av en försäkring som varit i kraft minst fem år är 50 procent skattepliktig inkomst.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1992.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1992. Dess 77 § tillämpas på ränta som uppkommer den dag då lagen träder i kraft och därefter.

Regeringens proposition 29/92
Statsutsk. bet. 13/92

Helsingfors den 30 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.