376/1992

Given i Helsingfors den 30 april 1992

Lag om ändring av 54 och 88 §§ lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 54 § och 88 § 3 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43),

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 28 december 1990 (1333/90), samt

fogas till 88 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 28 december 1990, ett nytt 4 mom. som följer:

54 §

Med värdepapper avses i detta kapitel aktier och interimsbevis för aktier samt andra andelsbevis i ekonomiska sammanslutningar, grundfondsbevis i sparbanker och placeringsandelsbevis i andelsbanker samt interimsbevis för dessa och sådana av aktiebolag, andelslag och sparbanker utfärdade skuld- eller andra fordringsbevis, för vilka räntan är fastställd att vara beroende av årsvinstens, överskottets eller dividendens storlek eller vilka berättigar till del i årsvinsten eller överskottet. Såsom värdepapper anses även bevis över teckningsrätt till aktier eller till fordringsbevis av ovan nämnt slag och överlåtelsehandlingar som gäller denna rätt. Såsom värdepapper anses likaså värdeandelar som motsvarar ovan nämnda värdepapper.

88 §

Vad som ovan stadgas om anteckning av överlåtelse av aktie- och andelsbevis och om styrelsens ansvar för den stämpelskatt som skall betalas på grund av överlåtelsen gäller också av sparbankerna utfärdade grundfondsbevis och bankernas styrelser samt av andelsbankerna utfärdade placeringsandelsbevis och bankernas direktioner.

Vad som stadgas i 1-3 mom. tillämpas inte på införande av överlåtelser av aktier eller andra värdeandelar i en aktieägarförteckning eller någon annan sådan förteckning.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1992.

Lagen tillämpas på de överlåtelser av andelsbevis enligt lagen om placeringsfonder som sker efter att lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 3/92
Statsutsk. bet. 10/92

Helsingfors den 30 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.