375/1992

Given i Helsingfors den 30 april 1992

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 9 kap. och 84 §,

sådana de lyder, 9 kap. i lag av den 8 april 1988 (305/88) och 84 § i lag av den 26 juni 1987 (591/87), och

ändras 55 §, 85 § 1 mom., 92 § 4 mom. och 100 a §,

av dessa lagrum 55 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 19 december 1986 (963/86) och nämnda lag av den 8 april 1988, 92 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 21 december 1990 (1167/90) och 100 a § sådan den lyder i nämnda lag av den 8 april 1988, som följer:

55 §

Vid försäljning eller byte av värdepapper utan förmedling av fondbörs skall i stämpelskatt betalas 1,6 procent av köpeskillingen eller bytesvärdet.

85 §

Vid försäljning eller byte av värdepapper utan förmedling av fondbörs skall, om båda kontrahenterna är fondhandlare, vardera i fråga om överlåtelsen uppgöra en nota som skall förses med stämpel till hälften av det i 55 § nämnda beloppet. I övriga fall skall, om den ena kontrahenten är fondhandlare eller om överlåtelsen sker genom auktion antingen i börslokal eller någon annanstans eller eljest genom förmedling av tredje man, fondhandlaren, auktionsförrättaren eller förmedlaren, men annars vid försäljning av värdepapper säljaren och vid byte endera kontrahenten uppgöra en nota i fråga om överlåtelsen. Den som är skyldig att uppgöra notan skall belägga den till fullt belopp med stämpel enligt sistnämnda lagrum.


92 §

Besvär över skyldighet att betala stämpelskatt och över skattens belopp kan även anföras för att bevaka statens intresse. Statens talan förs härvid av skattestyrelsen. I de fall som nämns i 74 § 4 mom., 81 § 1 mom., 87 § 3 mom. samt 89 och 94-98 §§ och som skall avgöras av länsskatteverket förs statens talan dock av beskattningsombudet vid länsskattenämnden.

100 a §

Har skatten inte erlagts inom den tid som stadgas i 87 §, skall på den obetalda skatten i skattetillägg betalas en mark på hundra för varje kalendermånad räknat från den dag då skatten senast borde ha erlagts fram till betalningsdagen eller, om skatten har debiterats, till slutet av månaden före förfallodagen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1992.

Lagen tillämpas på de överlåtelser av värdepapper och de derivativa transaktioner som sker efter att lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 20/92
Statsutsk. bet. 11/92

Helsingfors den 30 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.