321/1992

Given i Helsingfors den 10 april 1992

Lag om ändring av lagen om måttenheter och justering av mätningsredskap

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 april 1965 om måttenheter och justering av mätningsredskap (219/65) 5-9 §§, 15 § 3 mom. och 17 §,

ändras 3 § 2 mom., 4, 10 och 12-14 §§, 15 § 1 mom. och 18 § 1 mom. samt

fogas till lagen nya 12 a och 12 b §§, ett nytt 3 a kap. och en ny 18 a §, till 19 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 20 § som följer:

3 §

Genom förordning kan stadgas att även mätningsredskap som används då elenergi säljs för allmänt bruk skall justeras enligt 3 kap.

4 §

Grundenheterna enligt det internationella måttenhetssystemet är

1) för längd meter,

2) för massa kilogram,

3) för tid sekund,

4) för elektrisk ström ampere,

5) för termodynamisk temperatur kelvin,

6) för substansmängd mol och

7) för ljusstyrka candela.

Grundenheterna definieras närmare i en förordning.

10 §

Om andra måttenheter som definieras med hjälp av grundenheterna i 4 § samt om grundenheternas och andra måttenheters multipler stadgas genom förordning.

Genom förordning stadgas om tids- och temperaturskalorna.

12 §

Med justering av mätningsredskap avses en förrättning genom vilken redskapets konstruktion och utslag granskas, redskapet godkänns och ett märke om godkännande fästs på detta.

Mätningsredskap justeras av tekniska kontrollcentralen eller en av centralen godkänd tillverkare eller reparatör eller någon annan som underhåller mätningsredskap och som centralen har godkänt. Om godkännandet stadgas närmare genom förordning. Kontrollcentralen kan återkalla sitt godkännande för viss tid eller helt och hållet, om den som erhållit godkännandet inte uppfyller de krav som stadgas i förordning eller som uppställs i tillståndsvillkoren, eller om han i väsentlig mån handlar i strid med denna lag eller de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

12 a §

Det mätningsredskap som skall justeras skall med de undantag som stadgas i förordning vara av en typ som tekniska kontrollcentralen har godkänt, och den som fått typgodkännandet är skyldig att fästa uppgifterna om detta på redskapet. Om typgodkännande stadgas närmare genom förordning. Ett typgodkännande kan återkallas, om det framgår att den typ av mätningsredskap som har godkänts inte uppfyller väsentliga krav som har ställts på det.

12 b §

Med avvikelse från 12 och 12 a §§ gäller i Finland sådana typgodkännanden och justeringar som har skett utomlands med stöd av internationella avtal som binder Finland, enligt vad som överenskoms om detta.

13 §

Ett mätningsredskap skall justeras innan det börjar användas, så som avses i 1 § och därpå efter bestämda tider. Om dessa tider stadgas närmare genom förordning.

Har mätningsredskapet reparerats och befinns det att dess utslag avviker från det riktiga på grund av förslitning eller skada eller av någon annan orsak överskrider de fastställda felgränserna, skall redskapet omjusteras oberoende av när redskapet senast har justerats, om inte något annat stadgas genom förordning.

14 §

Felgränserna, dvs. de största tillåtna avvikelser för utslagen från det riktiga som tillåts hos ett mätningsredskap då det används för mätning enligt 1 §, fastställs av tekniska kontrollcentralen med beaktande av internationella rekommendationer.

3 a kap.

Tillsyn och tvångsmedel

14 a §

Tillsynen över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas utövar tekniska kontrollcentralen och andra tillsynsmyndigheter så som närmare anges genom förordning.

14 b §

Tillsynsmyndigheten har rätt att för tillsynen över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas få behövliga uppgifter av den som äger, innehar eller använder ett mätningsredskap eller av någon annan som berörs av skyldigheterna enligt lagen, stadgandena och bestämmelserna.

Tillsynsmyndigheten har oavsett stadgandena om tystnadsplikt även rätt att av annan myndighet, för vilken åligganden stadgas i denna lag eller med stöd av den, få de uppgifter som behövs för tillsynen.

14 c §

Tillsynsmyndigheten får på de ställen där mätningsredskap används, repareras, underhålls eller tillverkas företa inspektioner som behövs för tillsynen över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas.

Den som äger, innehar eller använder mätningsredskap och den som tillverkar, reparerar eller på annat sätt underhåller mätningsredskap är skyldiga att se till att förhållandena är sådana att inspektionen kan företas.

14 d §

Tekniska kontrollcentralen skall föra en förteckning över de typer av mätningsredskap som den har godkänt samt över dem som tillverkar, reparerar eller annars underhåller mätningsredskap och som den har godkänt för skötseln av justeringsuppgifter.

Tekniska kontrollcentralen kan föra en förteckning över justerade mätningsredskap.

Om förteckningarnas sakinnehåll stadgas närmare genom förordning.

14 e §

Polisen och, beträffande import av mätningsredskap, tullverket är skyldiga att ge handräckning för tillsynen över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas och verkställs.

14 f §

Om det i samband med en inspektion eller annars framgår att ett mätningsredskap inte uppfyller väsentliga krav enligt denna lag eller de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den, kan tillsynsmyndigheten antingen förbjuda eller begränsa dess användning. I motsvarande situationer kan myndigheten även förbjuda att redskapet säljs för användning enligt denna lag.

14 g §

Tillsynsmyndigheten kan förelägga vite för att förstärka skyldigheten att lämna ut uppgifter enligt 14 b § samt förbuden och begränsningarna enligt 14 f §. Om vitet gäller vad som stadgas i viteslagen (1113/90).

Den som bryter mot ett förbud eller en skyldighet som har meddelats eller ålagts med stöd av denna lag och som förstärkts med vite, kan inte dömas till straff för samma gärning.

14 h §

Den som vid tillsynen över att denna lag iakttas har erhållit uppgifter om någons ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet eller en enskilds personliga förhållanden, får inte utan den berördes samtycke för utomstående röja dessa uppgifter eller använda dem för personlig vinning.

Vad som stadgas i 1 mom. hindrar inte att uppgifter lämnas enligt 14 b § 2 mom. eller för brottsutredning till en åklagare eller polisen. Uppgifter får även oavsett 1 mom. lämnas ut till någon annan myndighet som med stöd av lag har rätt att få de sekretessbelagda uppgifter som avses i denna lag.

15 §

Den som i allmän handel eller rörelse, på allmän försäljningsplats eller i offentlig verksamhet vid bestämmande av ekonomisk fördel efter mått använder ett mätningsredskap som enligt lag inte är tillåtet eller som inte har justerats enligt denna lag, skall för användande av olagligt mått dömas till böter, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag.


18 §

Genom förordning kan stadgas att vid handel med vissa slag av varor eller i annan verksamhet av särskild art, i synnerhet vid utrikeshandel, får mätning baseras även på andra grundenheter än de som nämns i 2 kap. samt undantag bestämmas från 3 §. I ett enskilt fall får ett sådant undantag medges av handels- och industriministeriet.


18 a §

I fråga om mätningsredskap som används för specialändamål kan genom förordning stadgas att åligganden som tekniska kontrollcentralen har enligt denna lag i tillämpliga delar skall skötas av någon annan myndighet.

19 §

Tekniska kontrollcentralen kan för precisering av den förordning som utfärdas med stöd av denna lag meddela närmare föreskrifter och anvisningar om de mätningsredskap som skall justeras samt om genomförandet av justeringen och användningen av mätningsredskap.

20 §

Tekniska kontrollcentralen får lämna ut för internationellt samarbete behövliga uppgifter till motsvarande utländska organ som bedriver kontrollverksamhet som grundar sig på ett internationellt avtal, till internationella organisationer och till en stat som är avtalspart. Då personuppgifter utlämnas till någon utomlands, skall personregisterlagen (471/87) iakttas.


Denna lag träder i kraft den 15 april 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 6/92
Ekonomiutsk. bet. 5/92

Helsingfors den 10 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.