312/1992

Given i Helsingfors den 3 april 1992

Familjevårdarlag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Familjevårdare

Med familjevårdare avses i denna lag den som enligt ett uppdragsavtal med den kommun eller det kommunalförbund som svarar för ordnandet av vården ger i 25 § socialvårdslagen (710/82) nämnd familjevård i sitt hem.

Som familjevårdare kan godkännas personer som med hänsyn till sin utbildning, sin erfarenhet eller sina personliga egenskaper är lämpliga att ge familjevård.

Utöver vad som stadgas i 2 mom. krävs dessutom i de fall som nämns i 26 a § 2 mom. socialvårdslagen att åtminstone den ena av de personer som bor på vårdstället och deltar i vård- och fostringsuppgifterna har lämplig utbildning för uppgiften och tillräcklig erfarenhet av vård- eller fostringsuppgifter.

Den som ingått ett uppdragsavtal som nämns i denna lag står inte i sådant arbetsförhållande som avses i 1 § lagen om arbetsavtal (320/70) till den kommun eller det kommunalförbund som har ingått avtalet.

2 §
Arvode

Har inte något annat överenskommits i uppdragsavtalet, har en familjevårdare rätt till arvode för vården så som närmare stadgas genom förordning. Arvodets belopp bestäms enligt den tid som används för vården och hur krävande vården är.

Om arvodets storlek och om de närmare grunderna för dess fastställande stadgas genom förordning.

3 §
Ersättande av kostnaderna

Har inte något annat överenskommits i uppdragsavtalet, skall till familjevårdaren betalas ersättning för kostnaderna för vården och underhållet av den som får familjevård samt ersättning för de nödvändiga kostnaderna för inledande av vården.

Genom förordning stadgas om ersättningarnas storlek och om de närmare grunderna för fastställande av dem.

4 §
Uppdragsavtal

I uppdragsavtalet skall överenskommas om

1) storleken och utbetalningen av arvodet till familjevårdaren,

2) ersättande av kostnaderna för familjevården och inledandet av vården samt om utbetalningen av de dispositionsmedel som kalendermånadsvis betalas till den som är i familjevård,

3) ersättning för de särskilda kostnader som följer av individuella behov hos den som är i familjevård,

4) vårdens beräknade längd,

5) de rättigheter och stödåtgärder samt den hobbyverksamhet som hör till den som är i familjevård och om vad som behövs för att de skall tillgodoses,

6) familjevårdarens rätt till ledighet, genomförandet av ledigheten samt betalning av arvode och ersättning för kostnader för ledigheten,

7) förberedelse, arbetshandledning och utbildning för familjevårdaren och hur dessa skall genomföras,

8) uppsägning av uppdragsavtalet, samt

9) vid behov andra omständigheter som gäller familjehemmet och familjevården.

I uppdragsavtalet skall också ingå en plan över socialtjänster, hälso- och sjukvårdstjänster samt andra stödåtgärder vilka skall ordnas för dem som är i familjevård och familjevårdaren och vilka behövs för genomförande av familjevården.

Uppdragsavtalet skall ses över på grund av ändringar som gäller vårdens varaktighet eller innehåll samt också annars om det finns skäl.

5 §
Uppsägning och hävning av uppdragsavtal

Har inte något annat överenskommits i uppdragsavtalet, kan avtalet sägas upp så att det upphör att gälla två månader efter uppsägningen.

Om familjehemmet eller den vård som ges där konstateras vara olämpliga eller bristfälliga, skall den kommun eller det kommunalförbund som svarar för ordnandet av vården försöka få till stånd en rättelse. Om bristen inte avhjälps inom utsatt tid eller inte kan avhjälpas utan oskäligt besvär eller inom en skälig tid, kan uppdragsavtalet hävas omedelbart.

6 §
Rätt till ledighet

Har inte något annat överenskommits i uppdragsavtalet, skall för familjevårdaren ordnas möjlighet till en ledighet vars längd är en vardag för varje kalendermånad under vilken vårdaren enligt uppdragsavtalet har arbetat minst 14 dygn som familjevårdare. Om betalning av arvode till familjevårdaren för ledigheten skall överenskommas i uppdragsavtalet.

Den kommun eller det kommunalförbund som svarar för ordnandet av familjevården skall se till eller vid behov lämna sådant bistånd att den som är i familjevård tillhandahålls ändamålsenlig vård under den tid familjevårdarens ledighet varar.

7 §
Utbildning och stöd

Den kommun eller det kommunalförbund som svarar för ordnandet av familjevården skall se till att familjevårdaren får den förberedelse, arbetshandledning och utbildning som behövs.

8 §
Social trygghet

Om familjevårdarnas pensionsskydd stadgas i lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64).

Angående olycksfallsförsäkring för familjevårdare stadgas i lagen om olycksfallsförsäkring (608/48).

9 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Kommunen eller kommunalförbundet skall vidta åtgärder för att revidera ett avtal om familjevård som har ingåtts innan denna lag trätt i kraft så att det motsvarar denna lag räknat från den dag då lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 144/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 17/91

Helsingfors den 3 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.