308/1992

Given i Helsingfors den 3 april 1992

Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 23 april 1975 om försvarsmakten (274/75) 38 a § 1 mom. 4 punkten, 51 § 1 mom. 3 punkten och 57 § 1 mom. 5 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 38 a § 1 mom. 4 punkten i förordning av den 12 april 1991 (653/91) samt 51 § 1 mom. 3 punkten och 57 § 1 mom. 5 punkten i förordning av den 18 december 1987 (1052/87), samt

fogas till 49 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda förordningar av den 18 december 1987 och den 12 april 1991 samt genom förordning av den 12 maj 1989 (418/89) en ny 5 a punkt som följer:

38 a §

Vid försvarsmakten finns


4) tjänster som ADB-chef, ADB-skrivare, apoteksföreståndare, arbetsledare, arbetsstudieman, arkivarie, assessor, assistentläkare, avdelningsbiträde, avdelningschef, avdelningsföreståndare, avdelningsläkare, avdelningssekreterare, avdelningsskötare,

baderska, bibliotekarie, biblioteksamanuens, biblioteksbiträde, biträdande avdelningsskötare, biträdande överläkare vid militärsjukhus, brandchef, brandman, brandmästare, byggchef, byggmästare, byråchef, byråfunktionär, byråföreståndare, byråsekreterare,

chaufför, chefbibliotekarie, cheftränare, datamaskinsoperatör, detektiv, direktör, disponent, eldare, elmontör,

farmaceut, forskarbiträde, forskare, forskningschef, fotograf, fotograftekniker, fotolaborant, fysioterapeut, förrådsförvaltare, förrådskarl, förrådsmästare,

gårdskarl-eldare, hjälp- och vaktkarl, hjälpskötare, husmor, hälsovårdare, hörselundersökare, idrottsinstruktör, informationssekreterare, inspektör, instrumentvårdare,

kamrer, kartograf, kokerska, konditionsskötare, kosthållsbiträde, krigsarkivarie, kriminalundersökare,

laborant, laboratoriebiträde, laboratoriemästare, laboratorieskötare, laboratorietekniker,

maskinchef, maskinmästare, maskinskrivare, maskinskötare, matematiker, medikalvaktmästare, meteorolog, militärjurist, montör, museichef,

operatör, planerare, provianteringsinspektör, provisor, psykolog, reparatör, ritare, röntgenskötare,

sekreterare, serviceman, signalist, signalistövervakare, sjukhusbiträde, sjukhuskemist, sjukhuskurator, sjukskötare, socialchef, socialkurator, specialforskare, specialläkare, specialsjukskötare, sprängämnesinspektör, städarbetsledare, städare, städinstruktör, sömmerska,

tandskötare, tekniker, textbehandlare, telefonmontör, translator, träningschef, tvätterska, undermaskinmästare, upphandlare, vaktmästare, varuinspektör, växelmontör, yngre lektor,

äldre lektor, äldre montör, äldre vaktmästare, överdetektiv, överelmontör, överhusmor, överinspektör, överläkare vid militärsjukhus, övermontör, överskötare.


49 §

Behörighetsvillkor för de tjänster som anges nedan är sådan skicklighet, förmåga och kännedom om försvarsförvaltningen som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. Dessutom krävs


5 a) av direktör för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med industriell produktion,


51 §

Till tjänsterna vid försvarsmakten utnämns


3) försvarsmaktens övertandläkare, överläkare och biträdande överläkare vid militärsjukhus samt specialläkare och avdelningsläkare, direktör, avdelningsföreståndare, krigsarkivarie, apoteksföreståndare, avdelningschef, byråchef, sprängämnesinspektör och byggchef av försvarsministeriet,


57 §

En tjänsteman är skyldig att avgå från sin tjänst vid uppnådd 60 års ålder, dock med följande undantag:


5 ) assessorn, forskningschef, direktör, avdelningschef, överläkare och biträdande överläkare vid militärsjukhus, specialläkare och avdelningsläkare samt lektor, specialforskare och meteorolog i enlighet med vad som i lag stadgas om den allmänna avgångsåldern för statens tjänstemän.Denna förordning träder i kraft den 15 april 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 3 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.