304/1992

Given i Helsingfors den 3 april 1992

Lag om ändring av 52 § lagen om kommunindelning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 52 § 3 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) som följer:

52 §

Har kommunal och kameral indelning kommit att avvika från varandra till följd av en lantmäteriförrättning eller annars av något annat än ett i 51 § nämnt skäl, skall kartverks- och dataservicebyrån bestämma om ändring av den kamerala indelningen i överensstämmelse med kommunindelningen eller, om detta inte skall anses ändamålsenligt, hos inrikesministeriet göra framställning om ändring i kommunindelningen. I kartverks- och dataservicebyråns beslut om ändring i den kamerala indelningen får ändring inte sökas genom besvär. När beslutet verkställs skall 1 och 2 mom. på motsvarande sätt iakttas.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Regeringens proposition 198/91
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 2/92

Helsingfors den 3 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.