271/1992

Given i Helsingfors den 27 mars 1992

Lag om ändring av 1 och 2 kap. tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 kap. 3 § 1 mom. 2 punkten och 2 kap. 1 § tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/87) som följer:

1 kap.

Gripande, anhållande och häktning

3 §
Förutsättningar för anhållande

Den som på sannolika skäl misstänks för brott får anhållas,


2) om för brottet stadgas lindrigare straff än två års fängelse, men det strängaste straffet är högre än fängelse i ett år eller om brottet utgörs av olovligt brukande och den misstänktes förhållanden eller andra omständigheter gör det sannolikt att han

a) flyr eller på annat sätt drar sig undan förundersökning, rättegång eller verkställighet av straff,

b) försvårar sakens utredning genom att undanröja, förstöra, ändra eller gömma bevis eller påverka ett vittne, en målsägande, en sakkunnig eller en medgärningsman, eller

c) fortsätter sin brottsliga verksamhet;


2 kap.

Reseförbud

1 §
Förutsättningar för reseförbud

Den som på sannolika skäl misstänks för brott får i stället för att anhållas eller häktas meddelas reseförbud, om det strängaste straffet för brottet är högre än fängelse i ett år eller om brottet utgörs av olovligt brukande och den misstänktes förhållanden eller andra omständigheter gör det sannolikt att han

1) flyr eller på annat sätt drar sig undan förundersökning, rättegång eller verkställighet av straff, eller

2) fortsätter sin brottsliga verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Regeringens proposition 153/91
Lagutsk. bet. 1/92

Helsingfors den 27 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.