258/1992

Given i Helsingfors den 20 mars 1992

Förordning om ändring av varumärkesförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i varumärkesförordningen av den 29 maj 1964 (296/64) 1 § och 9 § 4 mom., sådana de lyder, 1 § delvis ändrad förordning av den 13 februari 1981 (133/81) och 9 § 4 mom. i förordning av den 23 februari 1979 (209/79),

ändras 2 § 1 och 2 mom., 4 §, 5 § 3 mom., 9 § 2 och 3 mom., 12 §, 17 § 2 mom., 22 § 2 mom. och 24 §,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda förordning av den 13 februari 1981, 9 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i förordning av den 23 februari 1979 (209/79), 12 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 26 mars 1976 och den 16 december 1983 (271/76 och 997/83) samt 17 § 2 mom. och 24 § sådana de lyder ändrade genom sistnämnda förordning samt

fogas till förordningen en ny 6 a § som följer:

2 §

Patent- och registerstyrelsen skall föra in märket i varumärkesregistret då registreringsbeslutet har vunnit laga kraft. I registeruppgifterna skall ingå

1) varumärkets ansökningsnummer och den dagen då ansökningen gavs in,

2) registernummer och registreringsdag,

3) innehavarens namn eller firma och hemort,

4) de klasser eller de lag och klasser av en vara eller tjänst som registreringen avser samt

5) eventuell anmärkning om kollektivmärke.

I 15 § varumärkeslagen nämnt undantag från skyddet (undantagsbestämmelse) samt företrädesrätt som avses i lagens 18 och 30 §§ skall även antecknas i registret. Dessutom införs märkets färger och, efter myndighetens prövning, annan beskrivning av märket.


4 §

När ett varumärke avförs ur registret enligt 24-26 eller 31 § varumärkeslagen, skall dagen för åtgärden och anledningen därtill antecknas i registret.

5 §

Visas det att en licens eller panträtt ha upphört att gälla, skall anteckning om detta göras i registret samt dagen för åtgärden och anledningen därtill anges.


6 a §

Över andra anteckningar i registret än sådana som avses i 2 § ges sökanden som expedition en kopia av registreringarna. Över de åtgärder som avses i 4 § och 5 § 3 mom. ges expedition dock endast på skriftlig begäran av sökanden.

9 §

Till ansökan skall fogas varumärket i två exemplar, avtryckt, fastsatt eller maskinskrivet på postkortskartong i formatet 15×10 cm. Gäller registreringen ett varumärke i form av figur i flera än en klass, skall till ansökan fogas ett märke för varje tilläggsklass.

Gäller ansökan registrering av ett varumärke i form av figur eller ord, bokstav, siffra eller kombination av dessa i särskild tryckstil, skall till ansökan fogas 10 stycken på arkiveringsdugligt papper tryckta reproducerbara avbildningar av märket högst i formatet 8 x 8 cm. Gäller ansökan registrering i färg, skall i den dessutom räknas upp märkets färger.


12 §

Ansökan om förnyelse av registrering skall innehålla

1) sökandens namn eller firma samt hemort och adress,

2) ett nytt ombuds namn, hemort och adress,

3) uppgift om den inskränkning i skyddet som sökanden önskar att skall vidtas samt i ett sådant fall uppgift om de klasser eller slag av varor eller tjänster som registreringen enligt sökandens mening därefter skulle komma att omfatta, eller om klasser, då registreringen skulle komma att omfatta endast en eller flera klasser i sin helhet samt

4) uppgift om till vilken klass varan eller tjänsten i varje enskilt fall, hör enligt varumärkesinnehavarens åsikt, om registreringen inte avser en klass i sin helhet och förutsatt att detta inte redan har antecknats i registret.

17 §

För att få företrädesrätt enligt 1 mom. skall sökanden skriftligen anhålla därom inom en månad från det ansökan gjordes i Finland och samtidigt meddela var och när den ansökan gjorts som åberopas för företrädesrätt samt så snart som möjligt dess nummer.

22 §

I kungörelsen skall dessutom ingå en förteckning över märkets färger och enligt registermyndighetens prövning annan beskrivning av märket samt uppgift om undantagsbestämmelse och företrädesrätt som nämns i 2 § 2 mom.


24 §

I en kungörelse över att ett varumärke har avförts ur registret och att skyddet har inskränkts skall registernumret meddelas.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

Helsingfors den 20 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.