256/1992

Given i Helsingfors den 20 mars 1992

Förordning om områden där luftfart är inskränkt

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 6 och 75 §§ luftfartslagen av den 11 december 1964 (595/64):

1 §
Tillämpningsområde

Luftfarten inskränks i vissa delar av finskt område enligt vad som stadgas i denna förordning.

2 §
Definiering av områden

De områden som avses i denna förordning definieras antingen så att referenspunkterna för deras gränser i sidled anges som koordinater i ett geografiskt koordinatsystem eller så att området anges som en cirkel, där medelpunktens koordinater och radie är definierade eller så att området definieras som avstånd från riksgränsen. Områdenas nedre gräns utgörs av mark- och havsytan samt övre gräns av höjden över havet.

3 §
Förbjudna områden

Luftfart är förbjuden inom följande områden (förbjudna områden) för att säkerheten för där belägna anläggningar samt anläggningarnas omgivning skall kunna garanteras:

Beteckning Medelpunktens koordinater och radie Övre gräns
EF P10 Lovisa P-område 6022,2N 2620,9E Cirkel 2KM radie 600 M/GND (2 000 FT)
EF P15 Olkiluoto P-område 6114,2N 2126,8E Cirkel 2 KM radie 600 M/GND (2 000 FT)

Luftfartsverket kan efter att ha hört inrikes- ministeriet av särskilda skäl bevilja tillstånd för flygning inom förbjudna områden.

Tillstånd som avses i 2 mom. begärs inte, om det är fråga om flygning i samband med service eller nyttjande av en anläggning som är belägen på förbjudet område.

4 §
Restriktionsområden

Luftfart är inom följande områden tillåten endast med Luftfartsverkets tillstånd (restriktionsområden):

Beteckning Gränser i sidled/Medelpunktens koordinater och radie Övre gräns
EF R28 Östra restrik- tionsområdet 6012,3N 2646,0E 6014,0N 2646,0E 6014,0N 2712,0E 6016,0N 2723,0E 6035,0N 2746,0E - och längs riksgränsen på ett avstånd av tre kilometer från gränsen till punkten 6904,0N 2852,0E och därefter längs riksgränsen genom punkten 6903,1N 2856,0E till punkten 6012,3N 2718,0E - 6012,3N 2646,0E Oinskränkt
EF R30 Kyrkogårdsö- Rankö R-område 6023,0N 2655,0E 6023,0N 2708,0E 6020,0N 2708,0E 6020,0N 2655,0E 6023,0N 2655,0E 2 000 M/MSL (6 500 FT)
EF R31 Mjölö R-område 6007,0N 2500,0E 6007,0N 2506,0E 6004,0N 2506,0E 6004,0N 2500,0E 6007,0N 2500,0E 900 M/MSL (3 000 FT)
EF R32 Stora Enskär R-område 5955,0N 2424,0E 6007,0N 2456,0E 5957,0N 2447,0E 5956,0N 2442,0E 5951,0N 2430,0E 5955,0N 2424,0E 900 M/MSL (3 000 FT)
EF R33 Stora Enskär R-område 5949,0N 2410,0E 6007,0N 2456,0E 5957,0N 2447,0E 5956,0N 2442,0E 5951,0N 2430,0E 5948,0N 2420,0E 5949,0N 2410,0E 900 M/MSL (3 000 FT)
EF R36 Obbnäs R-område 6002,0N 2418,0E 6002,0N 2425,0E 5957,0N 2424,0E 5957,0N 2417,0E 6002,0N 2418,0E 3 200 M/MSL (10 500 FT)
EF R37 Makilo R-område 5957,0N 2418,0E 5957,0N 2425,0E 5954,0N 2425,0E 5954,0N 2418,0E 5957,0N 2418,0E 3 200 M/MSL (10 500 FT)
EF R40 Hästö-Busö R-område 5951,0N 2317,0E 5951,0N 2323,0E 5949,0N 2323,0E 5949,0N 2317,0E 5951,0N 2317,0E 3 800 M/MSL (12 500 FT)
EF R42 Russarö R-område 5947,0N 2254,0E 5947,0N 2300,0E 5945,0N 2300,0E 5945,0N 2254,0E 5947,0N 2254,0E 3 800 M/MSL (12 500 FT)
EF R43 Örö R-område 5950,0N 2217,0E 5950,0N 2222,0E 5947,0N 2222,0E 5947,0N 2217,0E 5950,0N 2217,0E 3 800 M/MSL (12 500 FT)
EF R45 Utö R-område 5949,0N 2120,0E 5949,0N 2125,0E 5946,0N 2125,0E 5946,0N 2119,0E 5949,0N 2120,0E 3 800 M/MSL (12 500 FT)
EF R46 Korpo- Gyltö R-område 6008,0N 2125,0E 6008,0N 2131,0E 6005,0N 2131,0E 6005,0N 2125,0E 6008,0N 2125,0E 2 000 M/MSL (6 500 FT)
EF R47 Reila R-område 6109,0N 2120,0E 6109,0N 2124,0E 6107,0N 2124,0E 6107,0N 2120,0E 6109,0N 2120,0E 2 000 M/MSL (6 500 FT)
EF R48 Niinisalo R-område 6201,0N 2224,0E 6202,0N 2231,0E 6152,0N 2230,0E 6151,0N 2225,0E 6201,0N 2224,0E 14 000 M/GND (46 000 FT)
EF R49 Vihtavuori R-område 6222,4N 2552,7E Cirkel 2 KM radie 150 M/GND (500 FT)

Luftfartsverket kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för flygning inom ett restriktionsområde, till exempel för ambulansflygning.

När tillstånd för flygning inom det östra restriktionsområdet söks, skall Luftfartsverket innan tillstånd beviljas begära ett utlåtande av gränsbevakningsväsendet.

5 §
Farliga områden

Luftfartsverket meddelar föreskrifter om områden inom vilka luftfartyg under flygning på bestämda tider kan utsättas för farlig verksamhet samt meddelar vid behov föreskrifter om luftfart inom sådana områden (farliga områden).

6 §
Identifieringszon

Inom rikets gränsområden ligger identifieringszonen för luftförsvaret (Air Defence Identification Zone, ADIZ), som är i genomsnitt 15 kilometer (8 NM) bred räknat från rikets landgräns och i genomsnitt 7 kilometer (4 NM) bred räknat från rikets sjögräns och territorialhavets yttre gräns.

Luftfartsverket fastställer närmare gränser för identifieringszonen efter att ha hört försvarsministeriet och inrikesministeriet samt kan vid behov ändra zonens omfattning. Luftfartsverket meddelar dessutom föreskrifter om luftfart inom detta område.

7 §
Offentliggörande

Luftfartsverket offentliggör gränserna för de områden som avses i 3-6 §§ inom publikationssystemet för luftfartens informationstjänst, vilket även innehåller närmare bestämmelser om luftfarten inom dessa områden.

8 §
Vissa myndighetsuppgifter

Stadgas i denna förordning gäller inte militär-, gränsbevaknings-, polis-, tull-, sjöfarts- och luftfartsmyndigheterna eller myndigheter som sköter om brand- och räddningsverksamhet, om utförandet av uppgifter som stadgats för dessa myndigheter kräver flygning inom förbjudna områden och restriktionsområden.

9 §
Närmare föreskrifter

Luftfartsverket meddelar vid behov, efter överläggningar med inrikesministeriet och försvarsministeriet närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 april 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 7 april 1977 angående områden, där luftfart är förbjuden eller inskränkt (325/77) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.