208/1992

Given i Helsingfors den 6 mars 1992

Förordning om semester för tjänstemän inom utrikesrepresentationen

På föredragning av utrikesministerns stadgas:

Tillämpningsområde
1 §

I fråga om semester för tjänstemän inom utrikesförvaltningen, vilka förordnats till utrikesrepresentationen gäller, med de undantag som föreskrivs i denna förordning, vad i förordningen om semester för statens tjänstemän (692/73), i det följande semesterförordningen, stadgas.

Sparad ledighet
2 §

Med avvikelse från 15 a § 2 mom. semesterförordningen får en tjänsteman inom utrikesrepresentationen under den tid han är utomlands spara högst tolv dagar om året av sina egentliga semesterdagar, dock så att i Finland och inom utrikesrepresentationen får sammanlagt högst sextio dagar sparas.

En tillfällig tjänsteman som anställts inom utrikesrepresentationen för en bestämd tid och som inte beviljats tjänstledighet eller motsvarande befrielse från statstjänst eller statligt uppdrag får inte ingå avtal om sparande av semesterdagar.

Med avvikelse från 15 a § 4 mom. semesterförordningen ges en tjänsteman inom utrikesförvaltningen som förordnats till Finland eller en annan tjänsteman som återvänder till tjänstgöring i ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning sparad ledighet vid de tidpunkter som utrikesministeriet eller ämbetsverket eller inrättningen och tjänstemannen närmare kommer överens om, senast inom tre år från utgången av det semesterår under vilket förflyttningen skedde.

Tilläggssemesterdagar
3 §

Stadgandena om vintersemesterförlängning i 16 § semesterförordningen tillämpas inte på tjänstemän inom utrikesrepresentationen.

Om en tjänsteman inom utrikesrepresentationen tillbringar minst tolv vardagar av sin egentliga semester i Finland, beviljas semestern förlängd

1) med sex vardagar om hans semester bestäms enligt 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten semesterförordningen, och

2) med nio vardagar om hans semester bestäms enligt 2 § 1 mom. 3 punkten semesterförordningen.

Tilläggssemesterdagarna ges under semesteråret eller, med samtycke av tjänstemannen, före den 1 maj följande år.

Resedagar
4 §

Om en tjänsteman inom utrikesrepresentationen tillbringar den del av sin semester i Finland, som anges i 3 § 2 mom., får han i samband med semesterresorna till Finland resedagar till sitt förfogande, vilkas antal ministeriet fastställer särskilt för varje beskickning. Antalet resedagar är högst åtta vardagar per semesterår.

Resedagarna skall användas under semesteråret, om inte beskickningschefen av särskilda skäl tillåter att de överförs till följande år för att användas före den 1 maj.

Semesterersättning i vissa fall
5 §

Semesterersättning erhålls inte för outtagna tilläggssemesterdagar och outtagna resedagar.

I de fall en tjänsteman har rätt till semesterersättning enligt 18 eller 19 § semesterförordningen, anses den egentliga semestern ha hållits först.

Föreskrifter och anvisningar
6 §

Utrikesministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

Ikraftträdande och övergångsstadganden
7 §

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1992. Stadgandena i förordningens 3 och 4 § om tilläggssemesterdagar och resedagar tillämpas på den semester som intjänats under det kvalifikationsår som utgår den 31 mars 1992.

Genom denna förordning upphävs 93 och 94 § i förordningen den 31 maj 1990 om utrikesförvaltningen (485/90). Den inbesparade semester som avses i 93 § 4 och 5 punkten i förordningen skall hållas före utgången av år 1993. Den då återstående delen av den inbesparade semestern ersätts med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena om semesterersättning i 18-20 § semesterförordningen. Stadgandena om tilläggssemester och resedagar i förordningens 94 § tillämpas till den 30 april 1993.

Med avvikelse från vad som stadgas i 15 a § 3 mom. semesterförordningen om en plan för sparandet av semester, kan inom utrikesrepresentationen planen för år 1992 uppgöras senast före utgången av året.

Helsingfors den 6 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.