206/1992

Given i Helsingfors den 6 mars 1992

Lag om ändring av lagen om riksdagsmannaarvode

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 70 § riksdagsordningen stadgar,

upphävs i lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode (328/47) 4 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 6 november 1970 (665/70), samt

ändras 5 a §, sådan den lyder i lag av den 23 april 1976 (330/76), som följer:

5 a §

En riksdagsmans rätt till ersättning vid olycksfall bestäms i tillämpliga delar enligt lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/90).

Så som riksdagens kanslikommission bestämmer kan av statens medel enligt statsbudgeten betalas kostnaderna för allmänna hälsoundersökningar och företagshälsovård i fråga om riksdagsmännen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Regeringens proposition 226/91
Grundlagsutsk. bet. 1/92

Helsingfors den 6 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.