205/1992

Given i Helsingfors den 6 mars 1992

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras i riksdagsordningen 10 § 2 mom., 32 § 3 mom., 49 § 3 och 4 mom. samt 64 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 2 mom. i lag av den 7 juli 1970 (454/70), 32 § 3 mom. samt 49 § 3 och 4 mom. i lag av den 22 juli 1991 (1078/91) och 64 § i lag av den 18 mars 1983 (278/83), som följer:

10 §

Handhavandet av riksdagsmannauppdraget avbryts för den tid under vilken riksdagsmannen är i tjänst som avses i 8 § 3 mom. Under denna tid får riksdagsmannen inte delta i riksdagsgöromålen.

32 §

Budgetmotioner kan väckas under en tid som börjar när budgetpropositionen har anmälts i riksdagen och som slutar klockan 12 den fjortonde dagen därefter. Med anledning av en tilläggsbudgetproposition kan budgetmotioner väckas under en tid som börjar när propositionen har anmälts i riksdagen och som slutar klockan 12 den tredje dagen därefter.


49 §

Det specialutskott som avses i 65 § 3 mom. regeringsformen är statsutskottet, som kan underställa riksdagen sitt beslut. Riksdagen skall efter diskussion fastställa eller låta bli att fastställa beslutet.

Statsutskottet skall genom förmedling av respektive statsrådsmedlem följa förhandlingarna om de anställningsvillkor som avses i 65 § 3 mom. regeringsformen samt beredningen av besluten om dessa. Statsrådet skall till statsutskottet för godkännande överlämna tjänste- och funktionärskollektivavtalen samt statsrådets eller kommunala arbetsmarknadsverkets beslut om tjänstemännens och tjänsteinnehavarnas anställningsvillkor.


64 §

Om inte ett i 63 § nämnt ärende vid föredragning för remittering till utskott enhälligt remitteras, är det bordlagt till något av riksdagens närmast följande plena. Då kan ärendet inte längre bordläggas. Likväl kan ett ärende som gäller en budgetmotion eller en hemställningsmotion bordläggas, om riksdagen så beslutar.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Regeringens proposition 226/91
Grundlagsutsk. bet. 1/92

Helsingfors den 6 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.