204/1992

Utfärdat i Helsingfors den 4 mars 1992

Finansministeriets beslut om villkoren för anstånd med betalningen av vissa skatter

Finansministeriet har med stöd av 125 § 5 mom. och 126 a § 4 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), av dessa lagrum sådana de lyder, 125 § 5 mom. i lag av den 28 juni 1985 (541/85) samt 126 a § 4 mom. ändrat genom nämnda lag av den 28 juni 1985 och genom lag av den 1 november 1991 (1317/91),

368 § 3 mom. kyrkolagen av den 23 december 1964 (635/64) sådant det lyder i lag av den 23 december 1982 (1008/82),

18 § folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) sådant detta lagrum lyder i lag av den 12 december 1958 (486/58),

38 § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63),

28 § 3 och 4 mom. samt 49 § 1 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), av dessa lagrum 28 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 6 augusti 1982 (610/82) samt 28 § 3 mom. och 49 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 28 juni 1985 (542/85),

14 § 3 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), sådant det lyder i lag av den 28 juni 1985 (543/85),

62 § 3 mom. lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40), sådant det lyder i lag av den 28 juni 1985 (544/85),

11 § 3 mom. lotteriskattelagen av den 10 april 1970 (259/70), sådant det lyder i lag av den 28 juni 1985 (545/85),

128 § omsättningsskattelagen av den 22 mars 1991 (559/91),

18 § 3 mom. lagen den 14 november 1967 om bil- och motorcykelskatt (482/67), sådant det lyder i lag av den 7 april 1989 (317/89),

32 a § 3 mom. lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/66), sådant det lyder i lag av den 28 juni 1985 (548/85), samt

25 § 3 mom. kreditskattelagen av den 19 januari 1990 (48/90) beslutat:

1 §

Villkoren i detta beslut tillämpas vid beviljande av anstånd med betalning av stats-, kommunal- och kyrkoskatt, sjukförsäkrings- och folkpensionspremie, belopp som avses i 28 § 1, 2 och 4 mom. lagen om förskottsuppbörd, förskott, belopp som avses i 14 § 3 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift, arvs- och gåvoskatt, lotteriskatt, omsättningsskatt, bil- och motorcykelskatt, tilläggsskatt på motorfordon och kreditskatt.

2 §

Anstånd beviljas på villkor att godtagbar säkerhet ställs för betalningen av det belopp med vilket anstånd beviljas. Anstånd kan likväl beviljas utan att säkerhet fordras, om det belopp som skall betalas är ringa, anståndstiden är kort eller andra särskilda skäl föreligger.

På skatter och avgifter som uppbärs av länsskatteverket beviljas anstånd utan krav på säkerhet endast på villkor att anståndet inte utgör hinder för skattekvittning till betalningav det belopp, med vilket anstånd har beviljats, samt av ränta som eventuellt uppbärs på detta belopp.

3 §

På skatt, avgift eller förskott, med vars betalning anstånd har beviljats, uppbärs för anståndstiden ränta enligt en årlig räntefot om 12 procent. Av särskilt vägande billighetsskäl kan anstånd dock beviljas utan ränta.

På omsättningsskatt, med vars betalning anstånd har beviljats, uppbärs för anståndstiden en ränta, vars belopp beräknas så som stadgas om dröjsmålsränta och restavgift för skatt. Av särskilt vägande billighetsskäl kan anstånd dock beviljas utan ränta.

Borde för belopp, med vars betalning anstånd har beviljats, för en och samma tid uppbäras såväl anståndsränta som dröjsmålsränta och restavgift, uppbärs för denna tid endast dröjsmålsränta och restavgift.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1992.

Detta beslut tillämpas på anstånd som beviljas den dag beslutet träder i kraft eller därefter.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut den 1 september 1982 om villkoren för anstånd med betalningen av vissa skatter och avgifter samt förskott (658/82).

Helsingfors den 4 mars 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. överinspektör
Jukka Havula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.