203/1992

Utfärdat i Helsingfors den 2 mars 1992

Justitieministeriets beslut om ändring av justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen

Justitieministeriet har, efter att ha hört Finlands Advokatförbund i dess egenskap av allmän advokatförening, med stöd av 2 § lagen om advokater av den 12 december 1958 (496/58),

upphävt 15 § 3 mom. i justitieministeriets beslut av den 24 april 1959 om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (191/59) sådant momentet lyder i beslutet av den 5 oktober 1982 (746/82) och mellanrubriken framför 20 §, samt

ändrat 3 § 1 och 2 mom., 7 §, 9 § 2 mom., 10 §, 11 § 2 mom., 12 §, 13 §, 14 § 1 och 3 mom., 15 § 1, 2 och 4 mom., 16 § 1 mom., 17 §, 18 § 2, 3 och 4 mom., 19 § 2 mom., 20-22 §§, 23 § 1 och 2 mom., 24 § 2 mom., 29-31 §§, 33 §, 36 §, 38 § 3 mom., 45-51 §§ inklusive mellanrubriken framför 50 §, 5l a § 2 mom., 52 a-55 §§, 56 § 1 mom. och 57 §, av dem 10 § och 15 § 1, 2 och 4 mom. sådana de lyder i beslut av den 20 december 1978 (1076/78) samt 16 § 1 mom., mellanrubriken framför 50 §, 51 § 2 mom., 51 a § 2 mom. och 52 a § sådana de lyder i beslutet av den 11 april 1985 (312/85),

fogat till 3 § ett nytt 3 mom., varvid 3 och 4 mom. ändras till 4 och 5 mom., till 5 § ett nytt 4 mom., framför 22 § en ny mellanrubrik, till 42 § ett nytt 2 mom. och som 3 mom. till 44 § nuvarande 49 §, och

flyttat den mellanrubriken framför 52 § till mellanrubrik framför 5l a § som följer:

3 §

Medlemmarnas beslutanderätt utövas av en delegation vars medlemmar väljs vid avdelningarnas möten.

Förbundets angelägenheter sköts av en förbundsstyrelse som väljs av delegationen.

Bestämmelser om det allmänna advokatmötet ingår i 22 §.


5 §

Av särskilda skäl kan styrelsen bevilja advokat tillstånd att bo utomlands.

7 §

Medlem som träder i sådant tjänsteförhållande, som avses i 5 § 3 mom. 1 meningen, eller övertager uppdrag av sagda slag, är, om han det oaktat fortfarande önskar vara verksam som advokat, pliktig att ofördröjligen hos förbundsstyrelsen anhålla om i samma paragraf nämnt samtycke. Beträffande sådan ansökan gäller i tillämpliga delar vad i 6 § är föreskrivet angående ansökan om medlemskap.

9 §

Till hedersmedlem må delegationen på framställning av styrelsen, oberoende av i 5 § nämnda villkor, kalla inländsk eller utländsk person, som på särskilt sätt meriterat sig såsom advokat eller verkat till förmån för advokatväsendet. Även person som ej är medlem eller passiv medlem av förbundet kan förbundsstyrelsen, om den är enhällig, kalla till hedersmedlem.

10 §

Förbundsstyrelsen, i vilken landets alla delar och båda språkgrupper bör vara företrädda, består av förbundets ordförande och vice ordförande samt sju andra medlemmar. Var och en av de sistnämnda skall ha en personlig suppleant. Samtliga styrelsemedlemmar skall vara advokater.

Förbundsordföranden och vice ordföranden samt de övriga styrelsemedlemmarna och deras suppleanter väljs för en verksamhetsperiod, som utlöper vid det ordinarie delegationsmöte vilket hålls det tredje året efter det att valet förrättades.

Den som varit medlem av styrelsen sex år i följd kan omväljas till samma uppdrag först för den verksamhetsperiod som börjar tre år efter det att hans föregående mandattid löpt ut.

Förbundets ordförande och vice ordförande samt de övriga styrelsemedlemmarna och deras suppleanter får ej höra till förbundsdelegationen eller disciplinnämnden.

I styrelsen skall förutom ordföranden och vice ordföranden ingå

1) två medlemmar från Helsingforsavdelningen; och en medlem från

2) Åbo- eller Satakundaavdelningen;

3) Tavastlands, Östra Tavastlands eller Mellersta Finlands avdelning;

4) Kymmene, S:t Michels eller Östra Finlands avdelning; samt

5) Vasa, Uleåborgs eller Lapplands avdelning; samt

6) en representant för de svenskspråkiga advokaterna.

11 §

Den tid, under vilken den som utsetts vid ett fyllnadsval varit medlem av styrelsen, skall ej beaktas vid beräkningen av den tid av sex år som nämns i 10 § 3 mom.

12 §

Styrelsen skall företräda förbundet samt enligt lag och förbundets stadgar och delegationens anvisningar omsorgsfullt handha förbundets angelägenheter.

Styrelsen skall utöver vad som föreskrivs i andra avsnitt av dessa stadgar:

1) föra det advokatregister som avses i 4 § 2 mom. och årligen inom januari månad tillställa justitieministeriet utdrag ur detsamma;

2) övervaka att medlemmarna när de framträder inför domstol eller annan myndighet samt även i sin övriga verksamhet fyller sin plikt som advokater och iakttar god advokatsed;

3) utöva disciplinära befogenheter, såvitt de ej enligt lag faller under disciplinnämnden;

4) handha förbundets ekonomiska angelägenheter och dess bokföring;

5) avge utlåtanden som myndigheterna inbegärt av förbundet samt göra framställningar om lagstiftningsåtgärder som behövs för utvecklingen av advokatväsendet eller som eljest är nödvändiga på grund av rättsutvecklingen; samt

6) anställa generalsekreterare och funktionärer för förbundet.

13 §

Förbundets namn tecknas av förbundets ordförande, vice ordförande eller annan ordinarie styrelsemedlem, var och en tillsammans med en annan ordinarie medlem av styrelsen eller med generalsekreteraren.

14 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden på plats som bestäms av styrelsen eller ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två styrelsemedlemmar kräver detta.


Åt dem som infinner sig till styrelsemöte skall för därav förorsakade resekostnader erläggas ersättning ur förbundets medel enligt grunder som fastställs av delegationen.

15 §

Styrelsen är beslutför då minst fem medlemmar är närvarande.

Vid omröstning avgörs ärendena med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens åsikt. Vid behandling av ärenden som faller under disciplinsbefogenheten iakttas rättegångsbalkens bestämmelser om omröstning i brottmål. I fråga om uteslutning av medlem gäller den åsikt som är för uteslutning endast om den omfattas av minst fem av mötesdeltagarna. I fråga om jävighet för den som deltar i behandling av ärende som faller under disciplinsbefogenheten eller som avser medlemskap i förbundet gäller vad som stadgats om domarjäv.


För behandling av löpande ärenden kan styrelsen tillsätta ett arbetsutskott vars sammansättning styrelsen bestämmer.

16 §

I förbundets delegation inväljer varje avdelning årligen för varje påbörjat fyrtiotal medlemmar i avdelningen en medlem jämte suppleant vilka skall vara medlemmar i avdelningen.


17 §

Vid ordinarie delegationsmöte behandlas följande ärenden:

1) val av två protokolljusterare;

2) styrelsens berättelse över förbundets verksamhet och medelsförvaltning under föregående år, revisionsberättelserna samt frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen;

3) val av styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå;

4) val av medlemmar i disciplinnämnden i stället för dem som står i tur att avgå;

5) val av två revisorer och två suppleanter för dessa, varav den ena revisorn och hans suppleant skall vara godkända av Centralhandelskammaren, för att granska förbundets räkenskaper och medelsförvaltning;

6) fastställande av de avgifter medlemmarna skall erlägga för att täcka förbundets utgifter samt de passiva medlemmarnas årsavgifter;

7) fastställande av grunderna för beräkning av advokatarvoden och de anvisningar medlemmarna skall följa i sin advokatverksamhet;

8) fastställande av de grunder enligt vilka ersättning för resekostnader skall betalas åt deltagarna i styrelsens, disciplinnämndens och delegationens möten;

9) ärenden som styrelsen eller i det fall som nämns i 20 § 2 mom. 3)-punkten procedurutskottet förelagt mötet; samt

10) av medlemmar gjorda framställningar vilka skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast den 15 april mötesåret.

18 §

Ordinarie delegationsmöte skall hållas varje år senast i juni. Extraordinarie delegationsmöte hålls när styrelsen anser det nödvändigt eller minst en tredjedel av delegationsmedlemmarna kräver det.

Kallelse till delegationsmöte skall skickas till delegationsmedlemmarna i rekommenderat brev som postas senast två veckor före mötet. Medlem som har förhinder skall ofördröjligen meddela detta till förbundets byrå så att den suppleant som valts av samma avdelning skall kunna inkallas i hans ställe. I samband med möteskallelsen skall till medlemmarna skickas ett meddelande om vilka ärenden som kommer att behandlas på mötet. Samma meddelande skall även skickas till avdelningarna.

För resekostnader som förorsakas av deltagande i delegationsmöte skall åt var och en betalas ersättning ur hans egen avdelnings medel.

19 §

Varje medlem av delegationen har en röst. Besluten fattas med enkel röstmajoritet förutom i de fall som nämns i 21 § 1 mom. och i 56 §. Vid lika röstetal vinner den åsikt ordföranden företräder utom vid val, då lotten avgör.

20 §

Delegationen har ett procedurutskott, till vilket hör en medlem från var och en av förbundets avdelningar. Avdelningen utser en av dem som valts till delegationen att samtidigt vara medlem av utskottet. Ordförande för utskottet är en medlem som valts från Helsingforsavdelningen.

Procedurutskottet skall

1) för delegationen framlägga förslag till ordförande och vice ordförande för förbundet samt övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för dessa;

2) för delegationen framlägga förslag till ordförande för och övriga medlemmar av disciplinnämnden;

3) avge utlåtande till delegationen om förbundets medelsförvaltning, ifall revisorerna eller någondera av dem anser att styrelsen ej skall beviljas ansvarsfrihet och, ifall procedurutskottet ansluter sig till åsikten om förvägrande av ansvarsfrihet, till förbundsmötet göra en framställan om åtgärder som medelsförvaltningen ger anledning till, och

4) behandla ärenden som delegationen eller styrelsen tillställt utskottet.

Procedurutskottets förslag om vilka personer utanför advokatkåren som skall väljas till medlemmar i disciplinnämnden skall tillställas justitieministeriet för utlåtande.

21 §

Vid val av ordförande och vice ordförande för förbundet, övriga styrelsemedlemmar och deras suppleanter samt ordförande för och medlemmar av disciplinnämnden uppställs som kandidater de personer procedurutskottet föreslagit till dessa förtroendeuppdrag. Vid mötet har medlemmar av delegationen emellertid rätt att uppställa motkandidater. Den som procedurutskottet föreslagit anses ha blivit vald om ingen motkandidat fått minst två tredjedelar av de vid delegationsmötet avgivna rösterna.

Om delegationsmötet beslutar att till medlem i disciplinnämnden välja någon utanför advokatkåren om vilken justitieministeriets utlåtande ej erhållits, skall delegationsmötet avbrytas och meddelande om beslutet tillställas justitieministeriet för utlåtande. I detta fall fortsätter den tidigare valda disciplinnämndens mandatperiod tills en ny nämnd valts.

Allmänna advokatmötet
22 §

Allmänt advokatmöte hålls med högst tre års mellanrum på ort och vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Vid mötet behandlas ärenden av betydelse för advokatkåren i form av föredrag och diskussioner. Ämnena kan gälla organisering, villkoren för yrkesutövandet och företeelser inom rättsområdet.

Kallelse till mötet publiceras i förbundets språkrör och skickas per post till advokaterna minst sex veckor före mötet.

23 §

Förbundet har i Helsingfors en byrå, som förestås av en av förbundet avlönad generalsekreterare.

Till generalsekreterare kan utses endast advokat eller person som uppfyller de behörighetsvillkor för medlem som uppställts i 5 § 1 mom.


24 §

Revisorerna bör varje år omsorgsfullt granska räkenskaperna och förbundets förvaltning samt före utgången av april månad inlämna sin revisionsberättelse till förbundets byrå. I revisionsberättelsen skall föreslås antingen beviljande eller förvägrande av ansvarsfrihet. Finner revisorerna eller någondera av dem att styrelsen ej bör beviljas ansvarsfrihet skall förbundets generalsekreterare ofördröjligen meddela detta till procedurutskottets ordförande. Utskottet skall omedelbart sammankallas för att fatta beslut om de åtgärder som revisionsberättelsen föranleder.

29 §

Avdelningarna skall årligen i januari utse sina representanter i delegationen på basis av respektive medlemsantal den 31 december föregående år så som i 16 § föreskrivs.

Förbundets generalsekreterare skall före den 10 januari till varje avdelnings styrelse sända en förteckning över de medlemmar som den 31 december föregående år hörde till vederbörande avdelning.

30 §

Medlem och passiv medlem är skyldig att till förbundet erlägga årsavgift samt medlem, ifall delegationen på framställning av styrelsen så beslutar, tilläggsavgift.

Årsavgiftens och tilläggsavgiftens storlek fastställs av delegationen. Årsavgiften kan vara av olika storlek för medlemmar som bedriver självständig advokatverksamhet och för medlemmar som är medarbetare i annans tjänst samt för passiva medlemmar, dock så att den är lika stor för alla som hör till samma grupp. För fastställande av tilläggsavgiften får de medlemmar som bedriver självständig advokatverksamhet och de som är medarbetare indelas i undergrupper enligt grunder som på framställning av styrelsen godkänts av delegationen. För dem som hör till samma undergrupp skall tilläggsavgiften vara lika stor, och den får uppgå till högst den dubbla årsavgiften.

31 §

Om förbundet grundat i 2 § 3 mom. nämnda fonder kan delegationen på framställning av styrelsen förplikta medlem att till fonden erlägga avgifter, vilkas storlek fastställs av delegationen, och härvid skall tillämpas vad i 30 § 2 mom. är sagt om fastställande av storleken på tilläggsavgift.

33 §

Den som antages till medlem av förbundet, är skyldig att erlägga av delegationen fastställd anslutningsavgift.

36 §

Då förbundsstyrelsen skall avgöra tvist genom skiljemannaförfarande har styrelsen rätt att förordna tre av sina medlemmar eller deras suppleanter eller styrelsemedlemmar i någon av förbundets avdelningar att såsom skiljemän behandla och avgöra frågan.

Skiljemännen är ej berättigade att uppbära arvode för uppdraget. Ersättning för resekostnaderna skall emellertid erläggas till dem ur förbundets medel på sätt som i 14 § 3 mom. stadgas om ersättning av resekostnader för deltagande i styrelsemöten.

38 §

Advokatverksamhet får ej bedrivas i bolag med annan person än advokat, om ej förbundsstyrelsen av särskilda skäl beviljar tillstånd därtill. Under form av aktiebolag får advokatverksamhet bedrivas med tillstånd och på villkor som fastställts av förbundsstyrelsen. Bolagsordningen för sådant aktiebolag får ändras endast med ett likadant tillstånd.


42 §

Medlems utträde ur förbundet träder i kraft två månader efter att meddelande om utträde inlämnats, om ej styrelsen efter ansökan samtycker till att utträdet träder i kraft tidigare.

44 §

Om passiv medlem ej längre uppfyller de behörighetsvillkor som anges i 5 § 1 mom. 3)- punkten eller om han begått gärning som är ägnad att skada förbundets anseende, skall förbundsstyrelsen utesluta personen ur förbundet.

45 §

Till förbundets disciplinnämnd hör en ordförande och åtta andra medlemmar, vilka alla väljs av delegationen. Av medlemmarna skall två stå utanför advokatkåren, och utlåtande om deras lämplighet som medlemmar av nämnden bör före valet inbegäras från justitieministeriet.

I nämnden skall finnas minst en advokatmedlem från

1) Helsingforsavdelningen;

2) Åbo- eller Satakundaavdelningen;

3) Tavastlands, Östra Tavastlands eller Mellersta Finlands avdelning;

4) Kymmene, S:t Michels eller Östra Finlands avdelning och

5) Vasa, Uleåborgs eller Lapplands avdelning.

Verksamhetsperioden för disciplinnämndens ordförande och övriga medlemmar utlöper vid det ordinarie delegationsmöte som hålls tredje året efter att valet förrättats.

Person som varit medlem av disciplinnämnden sex år i följd kan på nytt väljas till samma uppdrag först för den verksamhetsperiod som börjar tre år efter att vederbörandes föregående verksamhetsperiod löpt ut.

Medlemmarna av disciplinnämnden får ej höra till förbundets delegation eller styrelse.

Om medlem av disciplinnämnden avlidit eller förlorat sin behörighet för uppdraget förfars i enlighet med 11 §.

Åt de medlemmar av disciplinnämnden som ej hör till advokatkåren erläggs ur förbundets medel ett arvode vars storlek fastställs av styrelsen.

46 §

Disciplinnämnden är beslutför när minst fem medlemmar, av vilka en står utanför advokatkåren, är närvarande. Om ordföranden är förhindrad att delta i möte förs ordet av den advokatmedlem som varit medlem av nämnden längsta tiden.

Disciplinnämndens beslut om uteslutning av medlem ur Finlands Advokatförbund bör hänskjutas till förbundsstyrelsen för fastställelse. Om styrelsen ej fastställer beslutet återgår frågan till nämnden för att behandlas och avgöras på nytt.

Om jäv för den som behandlar en disciplinfråga gäller vad som är stadgat om jäv för domare.

47 §

Disciplinnämnden behandlar och avgör disciplinära ärenden som upptas

1) på beslut av förbundsstyrelsen i samband med övervakningen av advokaterna, om det på basis av övervakningen finns skäl att misstänka att en advokat förfarit på sätt som anges i 7 § lagen om advokater;

2) på yrkande av justitiekanslern;

3) på grund av meddelande av domstol med stöd av 15 kap. 10 a § rättegångsbalken; eller

4) på besvär av advokatens egen huvudman.

Om disciplinnämnden finner att advokat gjort sig skyldig till gärning som nämns i 7 § lagen om advokater, skall den tilldela honom i lagrummet angiven disciplinär påföljd.

Om medlem efter inlett disciplinärt förfarande utträtt ur förbundet skall förfarandet fortsättas och utlåtande avges om huruvida medlemmen gjort sig skyldig till den gärning som föranlett det disciplinära förfarandet och vilken påföljd han på grund därav skulle ha ådragit sig.

48 §

Disciplinärende föredras av någon av nämndens medlemmar. Advokaten skall ges tillfälle att bli hörd innan disciplinärendet avgörs.

Vid omröstning i disciplinärende förfars på det sätt som i rättegångsbalken stadgats om omröstning i brottmål.

49 §

I fråga om disciplinnämnden tillämpas vad ovan i 40 § stadgats om advokats skyldigheter gentemot styrelsen samt om styrelsemedlems och kontrollörs sekretessplikt.

Ändringssökande
50 §

Om ändring söks i förbundsstyrelsens beslut enligt 10 § lagen om advokater och i disciplinnämndens beslut, förfars så som i detta lagrum stadgats. Besvärsskrivelse anses inlämnad till styrelsen när den anlänt till förbundets byrå.

51 §

Till beslut i vilket en advokat har rätt att söka ändring skall fogas besvärsanvisning och beslutet skall delges honom bevisligen.

Om avgörande i ett disciplinsärende och om beslut som förbundsstyrelsen fattat i ärende som gäller övervakning av advokat meddelas omedelbart med ett protokollsutdrag som skall undertecknas av ordföranden och sekreteraren

1) till advokaten;

2) till justitiekanslern, utom då frågan gäller ett styrelsebeslut genom vilket ett disciplinärt förfarande har inletts;

3) till den domstol som avgett sådant meddelande som anges i 15 kap. 10 a § rättegångsbalken; och

4) till advokatens egen huvudman som anfört besväret, om han ej återkallat sitt besvär.

Andra än de här nämnda, på vilkas anmälan ärende som gäller övervakning av advokater eller disciplinärende inletts, underrättas om beslutet och avgörandet på lämpligt sätt som fastställs av styrelsen eller disciplinnämnden.

Särskilda bestämmelser
51 a §

Styrelsen eller disciplinnämnden kan bestämma att disciplinärt beslut som har principiell betydelse eller eljest är av allmänt intresse helt eller delvis skall offentliggöras.

52 a §

Disciplinnämnden skall årligen avge en berättelse i vilken i korthet redogörs för arten av varje avgjort disciplinärt ärende och det beslut som fattats i ärendet. Om ärendet anses ha principiell betydelse redogörs till behövliga delar för ärendets behandling och grunderna för beslutet. I berättelsen kan även intas andra uppgifter om disciplinära ärenden och deras behandling.

Berättelsen skall årligen tillställas advokatförbundets delegation samt justitieministeriet och justitiekanslern före utgången av maj månad efter berättelseåret. Berättelsen skall hållas tillgänglig för allmänheten på förbundets byrå och den skall offentliggöras på lämpligt sätt som disciplinnämnden bestämmer.

53 §

Innan de åtgärder som nämns i 44 § och 47 § 2 mom. vidtas skall advokaten ges tillfälle att bli hörd i saken.

54 §

Meddelanden till medlemmarna skall skickas med posten under de adresser som är införda i advokatregistret. Meddelanden i ärenden som anges i 43 och 44 §§ och 47 § 2 mom. skall skickas i rekommenderat brev eller genom förmedling av stämningsman.

55 §

Vid delegationens, styrelsens, disciplinnämndens samt förbundsavdelningarnas och deras styrelsers möten skall föras protokoll som justeras och undertecknas av två medlemmar som utsetts därtill vid mötet.

56 §

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid delegationsmöte med en majoritet som bör utgöra minst fyra femtedelar av de röster som avgivits vid omröstningen. Beslutet skall fastställas av justitieministeriet.


57 §

Om förbundets verksamhet upphör beslutar delegationen på vilket sätt dess tillgångar skall användas för att främja de syften som anges ovan i 2 §.


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1992.

Förberedelser för verkställighet av de ändringar stadgeändringarna avser kan vidtas när Finlands Advokatförbunds förbundsmöte fattat beslut om ändringarna.

Verksamhetsperioden för den första delegation som utses kan även börja vid annan tidpunkt än den 1 mars och vara längre eller kortare tid än ett år, så att den upphör vid utgången av februari.

Helsingfors den 2 mars 1992

Justitieminister
Hannele Pokka

Äldre regeringssekreterare
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.