197/1992

Given i Helsingfors den 28 februari 1992

Lag om ändring av lagen om advokater

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 december 1958 om advokater (496/58) 2 § 1 mom. 7, 8 och 9 punkten samt 2 mom., 4 § 2 mom., 5 § 2 mom., 6 a §, 7 § 1, 2 och 4 mom. samt 10 §,

av dessa lagrum 6 a § sådan den lyder i lag av den 21 maj 1982 (368/82), samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

2 §

I advokatföreningens stadgar böra uppgivas:


7) på vilket sätt delegationen väljs och hur dess verksamhet i övrigt ordnas samt när ordinarie delegationsmöte hålls och, om flera ordinarie möten skall hållas, vilka ärenden som skall behandlas vid vart och ett av dem;

8) på vilket sätt meddelanden delges föreningens medlemmar;

9) hur de tillsynsbefogenheter och disciplinära befogenheter som innehas av föreningens styrelse och disciplinnämnden och som riktar sig mot föreningens medlemmar regleras;


Advokatföreningens stadgar och ändringar i dem fastställs av justitieministeriet. Ministeriets beslut skall publiceras i författningssamlingen.

2 a §

Beslutanderätten i advokatföreningen utövas av delegationen, som väljs av föreningens medlemmar. Föreningens ärenden sköts av styrelsen, som väljs av delegationen. Styrelsemedlemmarna skall vara advokater.

4 §

Advokatföreningens styrelse skall föra ett register över advokaterna och årligen tillställa justitieministeriet ett utdrag ur det. Styrelsen skall hålla registret tillgängligt för envar, och var och en har rätt att mot en skälig avgift få en kopia av registret eller en del av det.

5 §

Advokatverksamhet får inte bedrivas i bolag med någon annan än en advokat, om inte advokatföreningens styrelse av särskilda skäl beviljar tillstånd. I ett aktiebolag får advokatverksamhet bedrivas endast med tillstånd av advokatföreningens styrelse och på de villkor som den bestämmer. Bolagsordningen för ett sådant aktiebolag får ändras endast med motsvarande tillstånd. En aktieägare i bolaget svarar solidariskt med bolaget för de förpliktelser som följer av de advokatuppdrag som han utför. Om ett advokatuppdrag utförs av någon annan än en aktieägare som är verksam som advokat i bolaget eller om det är oklart vem som utför uppdraget, svarar varje aktieägare som är advokat solidariskt med bolaget för en dylik förpliktelse som har uppkommit medan han hade denna ställning i bolaget.


6 a §

Disciplinära ärenden handläggs och avgörs av advokatföreningens disciplinnämnd. Ett beslut som gäller uteslutning av en medlem skall dock fastställas av styrelsen.

Disciplinnämnden består av en ordförande och åtta andra medlemmar, som väljs av delegationen. Två medlemmar får inte höra till advokatkåren, och utlåtande från justitieministeriet om deras lämplighet som medlemmar i nämnden skall inhämtas före valet.

Angående disciplinnämnden gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas om advokatföreningens styrelse.

7 §

Gör en advokat i sin verksamhet uppsåtligen orätt eller förfar han såsom advokat annars ohederligt, skall han uteslutas ur föreningen. Är omständigheterna förmildrande, kan han i stället för att uteslutas tilldelas varning.

Åsidosätter en advokat annars sina plikter som advokat eller handlar han i strid med god advokatsed, skall han ges en anmärkning eller en varning eller, om omständigheterna är försvårande, uteslutas ur föreningen.


Det kan bestämmas att ett beslut genom vilket en advokat har uteslutits ur föreningen skall iakttas omedelbart. Om det finns någon särskild orsak, kan det beslutas att en varning skall ges offentligt så som anges i beslutet.

10 §

Den vars ansökan enligt 3 § 2 mom. eller 4 § 1 mom. har avslagits eller som har uteslutits ur advokatföreningen eller för vilken har bestämts offentlig varning eller som har avförts ur advokatregistret, har rätt att hos Helsingfors hovrätt anföra besvär över beslut av föreningens styrelse och disciplinnämnden.

Justitiekanslern har rätt att besvära sig över styrelsens och disciplinnämndens beslut i ärenden som avses i 7 och 9 §§.

Besvär skall anföras senast 30 dagar efter det beslutet delgavs. Besvärsskriften, som skall riktas till Helsingfors hovrätt, skall senast den sista dagen av den utsatta tiden och före utgången av den arbetstid som iakttas vid statens ämbetsverk lämnas in till advokatföreningens styrelse, vid äventyr av att talan går förlorad. Styrelsen skall utan dröjsmål tillställa hovrätten besvärsskriften jämte bilagor samt en kopia av det överklagade beslutet och sitt utlåtande med anledning av besvären.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1992. Stadgandena i 5 § 2 mom. träder dock i kraft den 15 mars 1992.

Åtgärder som behövs för ändring av Finlands Advokatförbunds stadgar och för val av delegationen och övriga organ får vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 152/91
Lagutsk. bet. 8/91

Helsingfors den 28 februari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.