154/1992

Given i Helsingfors den 21 februari 1992

Förordning om ändring av förordningen om undervisningsministeriet

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 9 februari 1990 om undervisningsministeriet (136/90) 14 § 1 mom. 7 punkten, 15 §, 19 § 2 mom. och 34 § 1 mom. 6 punkten samt den finska språkdräkten i 1 § 1 mom. 2 punkten, i mellanrubriken före 6 §, i 6 § 1 mom. den inledande satsen och i 14 § 1 mom. 3 punkten,

av nämnda lagrum 14 § 1 mom. 7 punkten och 15 § sådana de lyder i förordning av den 8 februari 1991 (259/91), som följer:

14 §

Behörighetsvillkor är


7) för ett undervisningsråd, högskoleråd, kulturråd, byggnadsråd och en konsultativ tjänsteman högskoleexamen och förtrogenhet med de arbetsuppgifter som hör till tjänsten,


15 §

Innehavare av tjänsten som avdelningschef har titeln överdirektör och innehavare av tjänsten som biträdande avdelningschef vid skolavdelningen har titeln undervisningsråd.

19 §

Kortvarig tjänstledighet för högst åtta vardagar eller motsvarande befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas dock i de fall som nämns i arbetsordningen av chefen för den enhet som arbetsordningen utvisar.

34 §

Chefen för en avdelning avgör ärenden som gäller


6) överlåtelse eller upplåtelse på lega av statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter inom avdelningens verksamhetsområde,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1992.

Helsingfors den 21 februari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.