103/1992

Given i Helsingfors den 14 februari 1992

Förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet

På föredragning av inrikesministern

upphävs i förordningen den 1 februari 1991 om inrikesministeriet (206/91) 35 § 1 mom. 10 punkten,

ändras 4 och 5 §§, 12 § 4 mom., 15 § 2 mom., 16 § 1 mom. 6 och 8 punkten, 17 § 1 mom., 33 § 2 mom., 34 § 1 och 3 punkten, 35 § 2 mom., 37 § 1 mom. 18 och 19 punkten och 2 mom. och 40 § samt

fogas till 15 § ett nytt 3 mom., till 32 § 1 mom. en ny 2 punkt, varvid den nuvarande 2-5 punkten blir punkt 3-6, och till 37 § 1 mom. en ny 20-23 punkt som följer:

4 §

Underställda ministeriet är länsstyrelserna, befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, polisinstitutet, polisskolan, polishundsinrättningen, polisdepån, Statens räddningsinstitut, Statens räddningsskola och gränsbevakningsväsendet.

5 §

Administrativa avdelningen drar försorg om de allmänna verksamhetsbetingelserna för och det allmänna utvecklandet av förvaltningsområdet och ministeriet, utvecklandet av det statliga lokal- och regionalförvaltningssystemet, utvecklandet av länsförvaltningen och registerförvaltningen samt samarbetet kring informationsförvaltningen mellan stats- och kommunalförvaltningen.

Avdelningen sköter dessutom de uppgifter som inte ankommer på ministeriets övriga avdelningar eller på utlänningscentralen.

12 §

Vid ministeriet finns dessutom tjänster med följande tjänstetitlar: polisöverinspektör, regionutvecklingsråd, förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, teknisk direktör, regeringsråd, räddningsöverinspektör, utbildningsdirektör, lagstiftningsråd, konsultativ tjänsteman och datachef.


15 §

Förvaltningsdirektören har titeln regeringsråd, om han har avlagt juris kandidatexamen.

Tekniska direktören har titeln överingenjör.

16 §

Behörighetsvillkor är


6) för ett regionutvecklingsråd, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, en teknisk direktör, räddningsöverinspektören, utbildningsdirektören, datachefen och en konsultativ tjänsteman högre högskoleexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,


8) för ett regeringsråd och en regeringssekreterare juris kandidatexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,


17 §

Kanslichefen, polisöverdirektören som avdelningschef, räddningsöverdirektören som avdelningschef, en avdelningschef, en konsultativ tjänsteman som inte är placerad vid någon avdelning, direktören för utlänningscentralen, en polisöverinspektör, ett regionutvecklingsråd, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, en teknisk direktör, ett regeringsråd, räddningsöverinspektören, utbildningsdirektören och en regeringssekreterare utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.


32 §

Kanslichefen avgör ärenden som gäller


2) fördelning av anslag som anvisats för ministeriets verksamhet till avdelningarna och utlänningscentralen,


33 §

Chefen för en avdelning avgör dessutom sådana ärenden som skall avgöras vid ministeriet och som gäller personalen eller den interna förvaltningen i underlydande ämbetsverk eller inrättningar.

34 §

Förutom av chefen för en avdelning och direktören för utlänningscentralen avgörs ärenden som avses i 33 § enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i ministeriets arbetsordning

1) vid administrativa avdelningen av cheferna för verksamhetsenheterna, den konsultativa tjänstemannen, överinspektörerna, utvecklingschefen, sekreteraren för internationella ärenden och inspektören,


3) vid polisavdelningen av cheferna för verksamhetsenheterna, datachefen, projektchefen, de konsultativa tjänstemännen, överinspektörerna, överingenjören, utbildningschefen, överkommissarierna och byråingenjörerna,


35 §

Cheferna för verksamhetsenheterna, den konsultativa tjänstemannen, överinspektörerna, utvecklingschefen, sekreteraren för internationella ärenden, kamreren och inspektören avgör jämte avdelningschefen i 1 mom. 2-15 punkten nämnda ärenden enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i ministeriets arbetsordning.

37 §

Polisöverdirektören som avdelningschef avgör utöver vad som stadgas i 33 § ärenden som ankommer på avdelningen i dess egenskap av polisens högsta ledning samt ärenden som gäller


18) tillstånd till undantag enligt 46 § 2 mom. förordningen angående skjutvapen och skjutförnödenheter (34/33),

19) arkivering av polisens handlingar,

20) förordnande av tippningsövervakare och fastställande av arvoden för dem,

21) angivande av de anställda som ett preciserande tjänstekollektivavtal för polisväsendet skall gälla,

22) uniform samt

23) polishundsverksamhet.

Cheferna för verksamhetsenheterna, datachefen, projektchefen, de konsultativa tjänstemännen, överinspektörerna, överingenjören, utbildningschefen, överkommissarierna och byråingenjörerna avgör jämte polisöverdirektören ärenden som nämns i 1 mom. samt ärenden som gäller polisdepån och polisläroinrättningarna enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i ministeriets arbetsordning.

40 §

Kanslichefen kan bestämma att en tjänsteman vid ministeriet skall bereda och föredra ett ärende som annars skulle behandlas av någon annan tjänsteman, eller själv överta beredningen eller föredragningen av ärendet. Samma rätt har chefen för en avdelning och direktören för utlänningscentralen samt chefen för en verk-samhetsenhet i ett ärende som annars skulle behandlas av en underlydande tjänsteman.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 februari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.