94/1992

Given i Helsingfors den 7 februari 1992

Förordning om «Depåbiblioteket»

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 9 december 1988 om «Depåbiblioteket» (1078/88):

1 §

«Depåbiblioteket» har till uppgift att ta emot och förvara material som överförs från vetenskapliga och allmänna bibliotek och att ställa det till förfogande för dem som behöver sådant material.

«Depåbiblioteket» kan ta emot material även av andra överlåtare än de som avses i 1 mom., om detta kan ske utan att de uppgifter som nämns i 1 mom. försvåras.

Av det överlåtna materialet kan «Depåbiblioteket» gallra ut och förstöra sådant som inte behövs eller som är i dåligt skick och ställa material till andra biblioteks eller inrättningars förfogande.

2 §

Depåbibliotekets hemort är Kuopio stad.

3 §

Depåbibliotekets direktion består av en ordförande, en vice ordförande och fyra andra medlemmar, som förordnas av undervisningsministeriet för tre år i sänder.

Direktionen kan inom sig tillsätta sektioner för beredning av ärenden.

4 §

Direktionen skall

1) dra försorg om bibliotekets allmänna utveckling och besluta om riktlinjerna för verksamheten,

2) utveckla Depåbibliotekets samarbete med övriga bibliotek och med myndigheterna inom biblioteksområdet,

3) göra upp förslag till bibliotekets verksamhets- och ekonomiplan samt dess budget,

4) avge sitt utlåtande i utnämningsärenden som skall avgöras av undervisningsministeriet samt,

5) besluta om övriga principiella ärenden och ärenden som är av stor bärvidd eller annars viktiga.

5 §

Direktionen sammanträder när ordföranden eller, vid förhinder för honom, vice ordföranden anser det nödvändigt eller när minst två medlemmar av direktionen skriftligen anhåller om detta för behandling av ett angivet ärende.

Direktionen är beslutför när mötets ordförande och minst tre andra medlemmar är närvarande.

Direktionen avgör ärenden på föredragning av chefbibliotekarien eller av en tjänsteman som förordnats av denne. Vid direktionens möte avgörs ärendena vid meningsskiljaktighet med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika, avgör mötesordförandens röst.

Direktionen bestämmer närmare hur ärendena skall behandlas.

6 §

Vid «Depåbiblioteket» finns en chefbibliotekarietjänst.

Vid biblioteket kan dessutom finnas en tjänst som byråchef samt andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

7 §

Av chefbibliotekarien fordras högre högskoleexamen, god förtrogenhet med biblioteksverksamhet samt administrativ erfarenhet.

8 §

Chefbibliotekarien utnämns av undervisningsministeriet.

Byråchefen utnämns av direktionen.

Chefbibliotekarien utnämner eller anställer den övriga personalen.

9 §

Chefbibliotekarien beviljas tjänstledighet av direktionen. Annan tjänstledighet än sådan som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock chefbibliotekarien av undervisningsministeriet när det är fråga om tjänstledighet för längre tid än en ett år.

Tjänstledighet för övriga tjänstemän samt befrielse som motsvarar tjänstledighet för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av chefbibliotekarien.

10 §

Om utställning av någon att sköta en vakant tjänst samt om skötseln av en tjänst under tjänstledighet besluter den som enligt 9 § beviljar tjänstledighet.

Om anställning av någon att sköta tjänsten som chefbibliotekarie interimistiskt eller som vikarie längre än ett år beslutar dock undervisningsministeriet.

11 §

Chefbibliotekarien leder Depåbibliotekets verksamhet och ansvarar för att uppgifter som ankommer på biblioteket utförs effektivt och ekonomiskt.

Chefbibliotekarien avgör de ärenden som inte behandlas av direktionen eller som han inte har överfört på någon annan tjänsteman.

Chefbibliotekarien kan i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende som annars borde avgöras av hans underordnade.

12 §

Om tjänstemännens och den övriga personalens uppgifter bestämmer chefbibliotekarien.

13 §

Närmare bestämmelser om bibliotekets förvaltning och verksamhet ingår i arbetsordningen, som chefbibliotekarien fastställer.

14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 13 januari 1989 om «Depåbiblioteket» (12/89).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 7 februari 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.