75/1992

Given i Helsingfors den 24 januari 1992

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 8 § 1 mom., 10 §, 18 § 2 mom. och 20 § förordningen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer av den 1 februari 1991 (202/91) som följer:

Patentärenden
2 §

I ärenden som angår ansökan om patent skall utöver i 3 § stadgade årsavgifter följande avgifter betalas:

mk
Ansökningsavgift enligt 8 § 6 mom. patentlagen för finsk patentansökan:
grundavgift 1 100
tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 110
Avgift för internationell patentansökan i enlighet med 31 § 1 mom. eller 38 § 2 mom. patentlagen 1 100
Ansökningsavgift enligt 8 § 6 mom. patentlagen för varje internationell patentansökan som fullföljs i enlighet med 31 § patentlagen eller för patentansökan som inges i enlighet med 38 § patentlagen:
grundavgift anses erlagd då avgift enligt 31 och 38 §§ patentlagen har inbetalts
tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 110
särskild tilläggsavgift när ansökan fullföljs i enlighet med 31 § 1 mom. patentlagen och den omfattar en uppfinning vilken inte genomgått internationell nyhetsgranskning och 36 eller 37 § patentlagen inte skall tillämpas 1 100
särskild tilläggsavgift när ansökan fullföljs i enlighet med 31 § 2 mom. patentlagen och den omfattar en uppfinning vilken inte genomgått internationell förberedande patenterbarhetsprövning och 36 eller 37 § patentlagen inte skall tillämpas 1 100
Tilläggsavgift för en ytterligare frist i enlighet med 31 § 3 mom. patentlagen 500
Avgift för befattning med ansökan i enlighet med 46 § 2 mom. 4 punkten patentförordningen (669/80) 700
Avgift för prövning i enlighet med 36 eller 37 § patentlagen 1 100
Återupptagningsavgift i enlighet med 15 § 3 mom. och 20 § 1 mom. patentlagen 300
då ansökningen återupptagits till behandling redan tidigare 600
Utläggningsavgift i enlighet med 20 § 1 mom. patentlagen
grundavgift för tryckning 450
tilläggsavgift för tryckning för varje sida som ansökningen omfattar utöver fyra sidor; antalet sidor beräknas enligt de för tryckning avsedda handlingarna 55
tilläggsavgift för patentkrav som ingivits efter att ansökningen gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts 110
Avgift för befordrande av prioritetshandling i enlighet med 47 § patentförordningen, utöver den stämpelskatt som skall betalas för intyget 100
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 1 100
Beställningsavgift för referenshandlingar vid föreläggande 100
Beställningsavgift för befordrande av referenshandlingar vid föreläggande i två kopior 150

3 §

För patentansökningar och patent skall följande årsavgifter betalas:

mk
1-3 avgiftsåret 700
4 ,, 500
5 ,, 600
6 ,, 750
7 ,, 900
8 ,, 1 050
9 ,, 1 250
10 ,, 1 450
11 ,, 1 700
12 ,, 1 950
13 ,, 2 250
14 ,, 2 550
15 ,, 2 850
16 ,, 3 200
17 ,, 3 500
18 ,, 3 800
19 ,, 4 100
20 ,, 4 400

Varumärkesärenden
8 §

När ansökningar i ärenden som gäller varumärken lämnas in skall följande avgifter betalas:

mk
Avgift för ansökan om registrering av varumärke 1 000
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering 1 070
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering, om ansökan lämnas in efter registreringsperiodens utgång 1 150
Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke 1 300
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering av kollektivmärke 1 450
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering av kollektivmärke, om ansökan lämnas in efter registreringsperiodens utgång 1 600
Tilläggsavgift:
klassavgift vid registrering, för varje klass utöver den första 370
klassavgift vid förnyelse, för varje klass utöver den första 560
Avgift för förlängning av tid som utsatts enligt 19 § varumärkeslagen (7/64) 250
Avgift för ansökan om ändring i registrerat märke 230
Avgift för anteckning i varumärkesregistret, för varje anteckning 230

10 §

För preliminär prövning enligt 20 § varumärkesförordningen (296/64) uppbärs, när förfrågan görs, i ersättning 160 mark per klass.

Mikrofilmkopior
18 §

För mikrofilmkopior av handelsregister jämte däri gjorda tillägg och ändringar uppbärs i engångsersättning 18 000 mark samt därutöver i årsersättning för varje år 6 400 mark.


Kopior
20 §

För en ostyrkt kopia av storlek A 4, som är elektrostatisk kopia, termokopia eller därmed jämförbar kopia och som utgivits av patent- och registerstyrelsen uppbärs i avgift 3 mark per sida. För en mikrofilm- eller kortförstoring av storlek A 4 utan filmning uppbärs i avgift 5 mark per sida.


Denna förordning träder i kraft den 14 februari 1992.

Helsingfors den 24 januari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.