57/1992

Utfärdat i Helsingfors den 24 januari 1992

Finansministeriets beslut om tullfri import av kläder i vissa fall

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen om tullfri import av kläder i vissa fall (47/92) beslutat:

1 §

En tillverkare som vill importera kläder tullfritt med stöd av lagen om tullfri import av kläder i vissa fall skall innan importen inleds meddela tullstyrelsen företagets produktion i stycketal under föregående kalenderår enligt position i tulltariffen. Tillverkaren kan göra en på uppskattning baserad förhandsanmälan om sin produktion, vilken justeras när de slutliga uppgifterna om stycketalet av produktionen finns tillgängliga.

Tullstyrelsen fastställer för företaget kalenderårsvis och enligt position i tulltariffen produktionskvoterna i stycketal samt övervakar hur de används.

Rätt till tullfri import som inte utnyttjats under kalenderåret kan inte överföras till följande kalenderår.

2 §

När tullstyrelsen fattar ett beslut som avses i 8 § i lagen kan tullstyrelsen vid bedömning av om de inhemska och de utländska tillverkningsmaterialen är likadana eller om de motsvarar varandra i tillämpliga delar fasta uppmärksamhet vid materialens kvalitet, färgsättning, mönster eller vid andra omständigheter som inverkar på saken. När tullstyrelsen bedömer om inhemska tillverkningsmaterial kan levereras till konkurrenskraftiga priser eller med konkurrenskraftiga leveransvillkor kan tullstyrelsen fästa uppmärksamhet vid i vilken omfattning skillnaderna mellan olika materialleverantörers produkter de tillverkade klädernas konkurrensförmåga.

3 §

En tillverkare som vill utnyttja tullfriheten enligt lagen skall ha en bokföring med stöd av vilken det är möjligt att fastställa importkvoterna och utreda vilka inhemska och utländska tillverkningsmaterial som använts vid tillverkningen samt andra omständigheter som tullstyrelsen bestämmer för tillsynen över att lagens stadganden iakttas.

I samband med den anmälan som avses ovan i 1 § skall företaget i behövlig omfattning presentera sitt bokföringssystem för tullstyrelsen för godkännande.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1992.

Helsingfors den 24 januari 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Regeringsråd
Jarl Hagelstam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.