47/1992

Given i Helsingfors den 24 januari 1992

Lag om tullfri import av kläder i vissa fall

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Den som tillverkar kläder och har hemort i Finland får tullfritt importera kläder enligt denna lag.

2 §

Med kläder avses i denna lag kläder och tillbehör till kläder som hänförs till position 43.03 i tulltariffen, kläder som hänförs till positionerna 61.01-61.14 och 62.01-62.12 samt slipsar, flugor och kravatter som hänförs till position 62.15.

Med trikåvaror formade vid stickningen avses i denna lag produkter vid vars tillverkning inte ingår någon sömnadsprocess.

3 §

Den som tillverkar kläder har rätt att under ett kalenderår tullfritt importera kläder som hänförs till de positioner i tulltariffen som nämns i 2 § till en mängd som är lika stor som den mängd kläder under samma tullpositioner som tillverkaren under det föregående kalenderåret har tillverkat i Finland. Mängden beräknas i stycketal.

Tullstyrelsen fastställer de årliga stycketalen på grundval av tillverkarens anmälan.

4 §

En förutsättning för tullfrihet är, utöver vad som stadgas ovan, att

1) kläderna tillverkas i ett land som är medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen eller Europeiska gemenskaperna eller i Bulgarien, Polen, Ungern, Tjeckoslovakien, Sovjetunionen eller Turkiet eller i republiken Estland, Lettland eller Litauen,

2) de kläder eller tillbehör till kläder som hänförs till position 43.03 i tulltariffen har tillverkats av hopfogade pälsskinn som hänförs till position 43.02 i tulltariffen och att de övriga kläderna har tillverkats av material som hänförs till kapitel 50-56 eller 58-60 i tulltariffen eller av stycken som har tillskurits av dem eller formats vid tillverkningen,

3) de material som används har tillverkats i Finland eller, om likadant eller motsvarande material inte tillverkas industriellt i Finland eller det material som tillverkats i Finland inte kan levereras till priser eller på leveransvillkor som är konkurrenskraftiga, i ett land som avses i 1 punkten; utan hinder av detta får dock andra textilmaterial, med undantag av foder och mellanfoder, användas förutsatt att de tarifferas under andra positioner än kläderna och att deras värde inte överstiger åtta procent av klädernas pris fritt från fabrik,

4) den tillverkning som avses i 1 punkten inte innebär någon mera omfattande tillverkningsprocess än tillverkning där vävda eller stickade tyger används; andra trikåvaror formade vid stickningen än de produkter som hänförs till position 61.15 i tulltariffen får dock tillverkas av garn,

5) material som tillverkats utomlands har förtullats till tullområdet innan de reexporteras för tillverkning av kläder, samt att

6) importen av kläder sker inom ett år från den dag då tillverkningsmaterialen exporterades, om inte tullstyrelsen på ansökan som inlämnats inom samma tid av särskilda skäl har förlängt tidsfristen.

5 §

Vad som i denna lag stadgas om tullfrihet tillämpas inte på någon annan skatt eller avgift, tullhöjning, felavgift, dröjsmålsränta eller restavgift som uppbärs av tullverket.

6 §

Angående förtullning och tullbeskattning av kläder som importerats med stöd av denna lag gäller i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om fastställande av tull, om tullfrihet, tullrestitution, ändringssökande, felavgift, kontroll, bevisskyldighet och annars om verkställande av tullbeskattning eller om tull.

7 §

Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet gör en felaktig anmälan till myndigheterna för erhållande av tullfrihet enligt denna lag skall för oriktig anmälan om klädimport dömas till böter, om inte strängare straff stadgas på något annat ställe i lag.

8 §

Finansministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag. Tullstyrelsen beslutar dock enligt allmänna anvisningar i ett beslut av finansministeriet om när det skall anses att likadant eller motsvarande tillverkningsmaterial inte framställas i Finland eller att material som har framställts i Finland inte kan levereras till priser eller leveransvillkor som är konkurrenskraftiga.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 194/91
Statsutsk. bet. 55/91

Helsingfors den 24 januari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.