25/1992

Given i Helsingfors den 17 januari 1992

Förordning om ändring av köpvittnesförordningen

På föredragning av justitieministern

upphävs i köpvittnesförordningen av den 28 december 1979 (1080/79) 9 § 2 mom.,

ändras 3 och 5 §, 6 § 1 mom. och 7 §, av dessa lagrum 5 och 7 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 21 oktober 1988 (884/88), samt

fogas till förordningen en ny 10 a § som följer:

3 §
Bestyrkande av överlåtelsehandling

Köpvittnet bestyrker en överlåtelsehandling som avses 1 kap. 2 § jordabalken genom att teckna bevis på överlåtelsehandlingen. Av beviset skall framgå namnen på dem som undertecknat överlåtelsehandlingen samt att deras identitet har konstaterats. I beviset skall nämnas om undertecknarna varit samtidigt närvarande samt att de medgett överlåtelsehandlingens riktighet och egenhändigt undertecknat den. I beviset skall dessutom anges orten och dagen för bestyrkandet av överlåtelsehandlingen. Beviset skall undertecknas av köpvittnet, som skall ange sin tjänsteställning eller det förordnande som domstolen har utfärdat för honom samt sitt verksamhetsområde. Beviset skall dessutom undertecknas av det ojäviga vittne som han har tillkallat. Är överlåtelsehandlingen upprättad i flera exemplar, skall beviset tecknas på vart och ett av dem. Ett skriftligt föravtal skall bestyrkas på samma sätt som en överlåtelsehandling.

Den som anhåller om bestyrkande av en överlåtelsehandling skall för förvaring tillställa köpvittnet ett exemplar (arkivexemplar) av de handlingar på vilka beviset tecknas. Om ett arkivexemplar inte ges, framställer köpvittnet ett sådant på partens bekostnad.

5 §
Köpvittnets meddelanden till myndigheterna

Köpvittnet skall inom sju dagar efter det överlåtelsen har bestyrkts sända meddelande om överlåtelsen till den kartverks- och dataservicebyrå, det landsbygdsdistrikt samt den kommun där föremålet för överlåtelsen finns. Har genom en och samma överlåtelsehandling överlåtits flera sådana fastigheter eller outbrutna områden eller vissa andelar från flera sådana fastigheter som är belägna inom olika kartverks- eller dataservicebyråers, landsbygdsdistrikts eller kommuners område, skall meddelande lämnas varje kartverks- eller dataservicebyrå och kommun samt jordbruksstyrelsen i stället för landsbygdsdistriktet. En kommun kan skriftligen underrätta köpvittnet om att meddelanden om vissa områden eller överlåtelser inte skall tillställas kommunen.

Skyldigheten att meddela landsbygdsdistriktet och jordbruksstyrelsen gäller endast köp. Anmälningsskyldighet föreligger dock inte om

1) den sålda fastigheten är en tomt eller ett allmänt område som har införts i tomtboken eller fastighetsregistret,

2) köpare är staten, en kommun, ett kommunalförbund, en församling, ett församlingsförbund, säljarens make eller en person som enligt 2 kap. ärvdabalken kunde ärva säljaren, säljarens adoptiv- eller fosterbarn eller make till en sådan person,

3) staten eller en kommun är säljare,

4) en part i köpet för köpvittnet uppvisar ett av skattedirektören utfärdat intyg över att den sålda fastigheten vid den senast verkställda beskattningen har ansetts vara någon annan förvärvskälla än en sådan som avses i 2 § inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67), eller om

5) den sålda jordens areal inte överstiger två hektar.

Meddelanden görs på en blankett enligt formulär som har fastställts av justitieministeriet. Uppgifterna antecknas på blanketten i enlighet med vad som uppgivits i överlåtelsehandlingen eller av dem som undertecknat den. För meddelandena skall undertecknarna uppge överlåtelseparternas personbeteckningar och vid behov framlägga en tillförlitlig utredning om dem. Om alla behövliga uppgifter på grund av det stora antalet överlåtna objekt eller av någon annan dylik orsak inte på lämpligt sätt kan antecknas på blanketten eller om meddelandet gäller ett köp av jord- eller skogsbruksjord, skall köpvittnet foga en kopia av arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen till det meddelande som skickas till kartverks- och dataservicebyrån. En karta över det överlåtna outbrutna området skall också fogas till det meddelande som skickas till kartverks- och dataservicebyrån.

6 §
Köpvittnets journal

Köpvittnet skall på ett bestående sätt förvara sitt exemplar av det meddelande som avses i 5 § och arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen. De arkiverade meddelandena och arkivexemplaren av därtill hörande överlåtelsehandlingar bildar köpvittnets journal.


7 §
Kartverks- och dataservicebyråns uppgifter

När ett meddelande om överlåtelse har kommit till kartverks- och dataservicebyrån skall den granska riktigheten av de uppgifter om föremålet för överlåtelsen som ingår däri och anteckna beteckningen för det outbrutna området i meddelandet samt inom tio dagar sända nödvändiga uppgifter om meddelandet till den registerbyrå och skattebyrå inom vars verksamhetsområde föremålet för överlåtelsen är beläget samt till den registreringsmyndighet som för åtkomtsregistret. Gäller meddelandet om överlåtelse köp av jord- och skogsbruksmark, och en kopia av arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen och en karta har fogats till meddelandet om överlåtelse, skall de skickas till skattebyrån. Är förvärvaren en utlänning eller sammanslutning som avses i 4 § 4 mom., skall kartverks- och dataservicebyrån utan dröjsmål sända en kopia av meddelandet till länsstyrelsen i det län där föremålet för överlåtelsen finns.

Om kartverks- och dataservicebyråns uppgifter såsom förare av köpeskillingsregister för fastigheter stadgas särskilt.

10 a §
Förmedling av uppgifter

Justitieministeriet, lantmäteristyrelsen, skattestyrelsen och befolkningsregistercentralen avtalar särskilt om förfarandet vid förmedling av uppgifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1992.

Helsingfors den 17 januari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.