7/1992

Given i Helsingfors den 10 januari 1992

Lag om ändring av 47 § omsättningsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i omsättningsskattelagen av den 22 mars 1991 (559/91) 47 § 1 mom. 6 punkten,

detta lagrum sådant det lyder temporärt ändrat genom lag av den 13 december 1991 (1426/91), som följer:

47 §

En skattskyldig får, om inte något annat stadgas i 42 §, från följande skattefria varor som han har anskaffat för en skattepliktig rörelse dra av en kalkylerad skatt, som utgör 17,5 procent av varans inköpspris eller av den i 35 § stadgade skattegrunden för en importerad vara:


6) varor som varit i säljarens eget bruk samt sådana begagnade varor som köpts av någon annan än en skattskyldig och som allmänt används som industriråvara, med undantag av sådana skattefria varor som avses i 27 § samt varor som har anskaffats skattefritt och som används direkt i verksamhet som avses i 43 § 1 mom.Denna lag träder i kraft den 15 januari 1992. Lagen tillämpas på maskiner och anordningar som levereras den dag då lagen träder i kraft eller senare.

Regeringens proposition 204/91
Statsutsk. bet. 69/91

Helsingfors den 10 januari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.