6/1992

Given i Helsingfors den 10 januari 1992

Lag om ändring av 4 § lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § lagen den 31 december 1968 angående införande av lagen om statens familjepensioner (775/68), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 30 december 1969 (842/69), som följer:

4 §

Har någon, då lagen om statens familjepensioner trätt i kraft, varit förmånslåtare om vilken stadgas att familjepension skall betalas efter honom av statens medel, betalas efter honom familjepension enligt tidigare gällande stadganden, om han före utgången av 1969 skriftligen har anmält att han så önskar. En sådan anmälan får återtas.

Avlider en person som avses i 1 mom. utan att göra i momentet nämnd anmälan, betalas efter honom familjepension enligt tidigare gällande stadganden, om han inte har efterlämnat någon som är berättigad till familjepension enligt lagen om statens familjepensioner.

Har innehavaren av en tjänst eller befattning med avtalslön eller den som är pensionerad från en sådan tjänst eller befattning, när lagen om statens familjepensioner trädde i kraft, varit förmånslåtare enligt ett avtal som ingåtts med honom, betalas efter honom familjepension enligt avtalet, om han inte skriftligen har anmält att han avstår från sin på detta grundade ställning som förmånslåtare.

Efter den som avses i denna paragraf betalas familjepension med stöd av lagen om statens familjepensioner, om inte familjepension skall betalas enligt tidigare gällande stadganden.


Denna lag träder i kraft den 15 januari 1992. Lagen tillämpas på förmånslåtare som har avlidit efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 136/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 23/91

Helsingfors den 10 januari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.