5/1992

Given i Helsingfors den 10 januari 1992

Lag om ändring av 7 § lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 3 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66), sådant det lyder i lag av den 9 januari 1981 (15/81), som följer:

7 §

Arbetsförtjänst som avses i 1 mom. fastställs enligt betalningstidpunkten på samma grunder som vid innehållning av skatteförskott eller skatt. Som arbetsförtjänst anses dock inte semesterersättning som betalas när anställningen upphör, till förmånstagare som avses i 8 mom. betalt, i 2 § lagen om avlöning av tjänstemän inom utrikesrepresentationen (346/88) nämnt ortstillägg och i lagens 3 § nämnda ersättningar, ej heller arvode för arbete i kommittéer eller kommissioner eller för andra uppdrag som inte skall anses höra till anställningen.Denna lag träder i kraft den 15 januari 1992. Lagen tillämpas på pensionsfall som har inträffat efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 136/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 23/91

Helsingfors den 10 januari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.